Verkenning verkeersveiligheid op rotondes in Nederland.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

CROW en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben DTV Consultants gevraagd een verkenning uit te voeren naar de verkeersveiligheid op rotondes in Nederland. De nadruk daarbij moet liggen op de fietsveiligheid op enkelstrooksrotondes binnen de bebouwde kom. Als basis voor deze verkenning heeft DTV Consultants een door VIA opgestelde database gebruikt, waarin voor alle rotondes of rotonde-achtige situaties1 in Nederland, het totaal aantal geregistreerde ongevallen en het aantal geregistreerde fietsongevallen (uitgesplitst naar ernstig en niet-ernstig) van de periode 2015 – 2018 is opgenomen. Van alle locaties heeft DTV Consultants vervolgens vastgesteld: • of ze binnen of buiten de bebouwde kom liggen; • van alle rotondes binnen de bebouwde kom (ruim 4.000) is vervolgens, aan de hand van luchtfoto’s in Google Maps en foto’s in Google Streetview, vastgesteld: o meerstrooksrotonde of verkeerspleinachtige inrichting of niet; o afwijkende vorm (bijv. trambaan) of niet; o fietsers op fietspad, fietsstrook of op de rijbaan; o fietspad in of uit de voorrang; o fietspad al dan niet (deels) in twee richtingen; o fietspad al dan niet helemaal rondom. Aan de hand van de resultaten van deze inventarisatie is op een rij gezet hoeveel rotondes er van welk type in Nederland liggen en hoe de verdeling van fietsongevallen over de verschillende typen rotondes is. In de volgende stap is een steekproef van 93 enkelstrooksrotondes binnen de bebouwde kom met een vrijliggend fietspad getrokken. Van deze rotondes zijn 31 inrichtingskenmerken geïnventariseerd op basis van foto’s in Cyclomedia. Vervolgens is gekeken of er indicaties zijn dat bepaalde kenmerken (of het ontbreken daarvan) van invloed zijn op het aantal geregistreerde fietsongevallen. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210128 ST [electronic version only]
Uitgave

[Breda], DTV Consultants, 2019, 20 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.