Volksgezondheid en verkeersveiligheid

Een omgevingsverkenning
Auteur(s)
Amelink, Drs. M.
Jaar
Voorliggend rapport behandelt de relatie tussen de sectoren volksgezondheid en verkeersveiligheid. Deze sectoren zijn via verschillende thema's nauw met elkaar verbonden. In dit onderzoek komen de belangrijkste thema's aan bod. Deze thema's zijn in te delen in vier groepen. In de eerste plaats komen algemene thema's aan de orde, zoals recente ontwikkelingen en preventie. Hierin is de situatie in de volksgezondheid beschreven en zij schetsen het kader van dit rapport. Ten tweede komt er een aantal thema's aan bod waarin op dit moment geregeld contact is tussen de sectoren volksgezondheid en verkeersveiligheid (Ouderen, Aandoeningen, Alcohol & Drugs). Dit zijn de 'traditionele' verbindingen tussen deze sectoren. Ten derde wordt een aantal thema's behandeld op het terrein van milieu (Gezonde mobiliteit, Emissies & Geluidshinder). Op die terreinen is de verkeersveiligheidssector op dit moment niet sterk actief, het is interessant om daar aansluiting te kunnen realiseren. Ten vierde zijn er thema's die duidelijk binnen de sector volksgezondheid liggen (Zorg na het ongeval, Verkeersletsels); op deze gebieden zou de verkeersveiligheidswereld haar kennis kunnen vergroten. Het gaat er bij die thema's om wat er gebeurt als preventief verkeersveiligheidsbeleid niet het gewenste effect heeft gehad. Het is belangrijk voor de verkeersveiligheid om goed geïnformeerd te zijn en te blijven over wat hier de ontwikkelingen zijn. Dit onderzoek kent vier onderzoeksvragen: 1.Welke ontwikkelingen op het gebied van de volksgezondheid die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van de verkeersveiligheid hebben zich in het verleden voorgedaan en zullen zich op de lange termijn voordoen? 2.Welk ontwikkelingen binnen de sector volksgezondheid die van invloed zijn op de verkeersveiligheid spelen er op dit moment? 3.Welke kansen en bedreigingen vormen deze ontwikkelingen voor de verkeersveiligheid? 4.Op welke wijze kunnen de resultaten van deze omgevingsverkenning worden teruggekoppeld naar beleid binnen de sector volksgezondheid en het verkeersveiligheidsbeleid? Op het gebied van actuele en langetermijnontwikkelingen spelen er in de sector volksgezondheid veel verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de verkeersveiligheid, zoals de gestegen levensverwachting en de kwaliteit van de hulpverlening. In de meeste gevallen is het moeilijk om dit kwantitatief uit te drukken. In die gevallen zijn ontwikkelingen en mogelijke gevolgen daarvan in kwalitatieve zin besproken. Met betrekking tot kansen en bedreigingen zijn er met name kansen aangetroffen bij de thema's zorg na het ongeval en internationale ontwikkelingen. Bij de zorg na het ongeval is op diverse punten winst te behalen. Bij internationale ontwikkelingen blijkt er versterkte aandacht van de gezondheidszorg voor verkeersveiligheid te ontstaan. Bedreigingen liggen er bijvoorbeeld op het terrein van risicoacceptatie (relatief lage risicoperceptie voor verkeersonveiligheid ten opzichte van andere probleemgebieden), en ook bij de zorg na het ongeval (als de mogelijke verbeteringen uitblijven). Op het gebied van beleid kunnen koppelingen met organisaties in andere sectoren de verkeersveiligheidslobby versterken De volksgezondheid kent een breed scala aan ontwikkelingen en actoren die aangrijpingspunten bieden voor deze koppelingen. Met betrekking tot de terugkoppeling vanuit de verkeersveiligheidswereld naar de sector volksgezondheid kan een meer concrete invulling van mogelijke verbindingen onderwerp van verdere discussie zijn; in eerste instantie binnen SWOV en vervolgens uiteraard met relevante organisaties. Met de uitvoering van deze omgevingsverkenning is kennis opgebouwd over maatschappelijke processen en trends in relatie met de mobiliteit, het risico in het verkeer en letselernst. Op termijn, als de uitkomsten van andere omgevingsverkenningen bekend zijn, zal het beeld completer zijn.
Public health and road safety; An exploration of external influences This report deals with the relation between the sectors of public health and road safety. These sectors are closely connected through various themes. The most important themes are discussed in this study, and can be divided into four groups. The first group contains general themes such as recent developments and prevention. They outline the public health situation and provide a framework for this report. The second group consists of a number of themes in which there is a regular contact between the two sectors at present: the Elderly, Disorders, Alcohol & Drugs. These themes provide the traditional links between these two sectors. The third group contains a number of environmental themes: Healthy Mobility (i.e. walking or cycling), Emissions & Noise Nuisance. At present, road safety is not very active in these fields; it would be interesting to achieve a connection with these themes. The fourth group is formed by themes that are clearly those of Public Health: Post-crash care, Traffic Injuries. Road safety could increase its knowledge in these areas. These themes deal with the situation when preventative road safety policy has not had the desired effect. It is important for road safety to be, and to remain, well informed about the developments in these themes This study poses four research questions: 1.Which public health developments that could influence road safety developments have occurred in the past, and will do so in the long term? 2.Which current public health developments now influence current road safety? 3.Which opportunities and threats to road safety do these developments present? 4.How can the results of this peripheral exploration be fed back to public health and road safety policy? In the public health sector, there are many different current and long term developments that can influence road safety. Examples are the increased life expectancy and the quality of medical care. In most cases this is difficult to quantify; therefore developments and their possible consequences are usually described qualitatively. With regard to opportunities and threats, we especially found opportunities in the themes of popst-crash care and international developments. There are several possibilities for benefits in post-crash care; international developments show an increased attention of public health for road safety. Threats, for example, are found in the area of risk acceptance; i.e. the relatively low risk perception for road safety compared with other problem areas, and also in post-crash care, if the possible improvements do not take place. With regard to policy, connections with organizations in other sectors can strengthen the road safety lobby. Within public health there is a wide range of developments and actors who can function as links for these connections. With regard to feedback from the road safety sector to public health, a more concrete structure of possible connections can be the subject of further discussion, within SWOV to start with, of course followed by discussion with other relevant organizations. In carrying out this exploration we have gained knowledge about social processes and trends in relation to mobility, about risk in traffic, and about injury severity. In due course, when we know the results of other explorations of external influences, the picture will be more complete.
Rapportnummer
R-2005-16
Pagina's
94 + 4
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.