Vooronderzoek invoering bromfietscertificaat

Een studie naar de invoering van een theorie-examen voor het bromfietscertificaat
Auteur(s)
Wijnolst, Drs. D.M
Jaar
Per 1 juni 1996 wordt het bromfietscertificaat ingevoerd. Personen die vanaf die datum de zestienjarige leeftijd bereiken en een brom- of snorfiets willen berijden, zullen voor een theorie-examen moeten slagen om dit certificaat in bezit te krijgen. Dit rapport richt zich op de volgende vragen: 1.Hoe staat het met het huidige kennisniveau onder de jonge bromfietsers? 2.Hoe zijn de effecten van invoering van het certificaat in kaart te brengen? 3.Welke mogelijkheden bestaan er voor uitbreiding van het bromfietscertificaat met een praktijkgedeelte? Om een indruk te krijgen van het kennisniveau van de huidige bromfietsers is een kennismeting gedaan onder 300 jonge bromfietsers door middel van een dia-serie, ontwikkeld door het CBR (snorfietsers zijn bij deze steekproef niet betrokken, omdat tijdens het onderzoek nog niet bekend was dat het certificaat ook voor de snorfiets zou gelden). Uit de kennismeting blijkt dat de meeste jongeren onvoldoende verkeerskennis hebben om voor het theorie-examen te slagen. Inzichtsvragen leveren minder problemen op dan bordenkennis en voorrangsregelingen. De resultaten zullen vergeleken worden met een kennismeting die gehouden zal worden één jaar na invoering van het theorie-examen voor de brom- en snorfiets. De kennismeting vormt niet het enige toetsinstrument; de invoering van het theorie-certificaat zal op meer aspecten worden geëvalueerd. Een opzet is gemaakt om dit één jaar na invoering van het theorie-examen te doen aan de hand van ongevallencijfers onder jonge brom- en snorfietsers. Tegelijkertijd wordt een enquête uitgezet onder de jonge brom- en snorfietsers waarin hen gevraagd wordt naar de voorbereiding op het theorie-examen en de overwegingen voor aanschaf van een brom- of snorfiets. Aan de hand van de huidige vrijwillige bromfietscursussen zijn de mogelijkheden bekeken voor uitbreiding van het theorie-examen met een praktijkgedeelte. Kennis over de inhoud van een praktijk-examen is al aanwezig, evenals de meeste randvoorwaarden. Het is dan ook mogelijk een praktijkgedeelte op te nemen in het examen voor de bromfiets. Wel bestaat er onduidelijkheid over de kosten van een dergelijk praktijk-examen, zowel voor de organisatie ervan als voor de consument. Verder dient er, wanneer de bromfietser-in-spe reeds voor de zestiende verjaardag kan beginnen met de cursus en daarbij op de openbare weg gaat rijden, aandacht gegeven te worden aan de regelgeving. Voor de mogelijke effecten van de invoering van een praktijk-examen voor de bromfiets is de situatie in Duitsland beschouwd, waar al jaren het praktijk-examen voor de bromfiets bestaat. Gekeken is naar de ongevalsbetrokkenheid van bromfietsers rond de periode van invoering van het praktijk-examen in Duitsland. Ook recente ongevallencijfers, waaruit blijkt dat de situatie voor bromfietsers in Duitsland een stuk veiliger is dan in Nederland, zijn in het onderzoek betrokken. Deze gegevens lijken de wenselijkheid van invoering van een praktijkgedeelte voor het bromfietsexamen te ondersteunen
Preliminary study regarding the introduction of a moped certificate As of June 1, 1996, the moped certificate will be introduced. Persons who from that date attain the age of sixteen and wish to ride a moped or cycle with auxiliary motor will have to pass a theory exam in order to obtain this certificate. This report is aimed at the following questions: 1.What is the current level of knowledge amongst young moped riders? 2.How can the effects of the introduction of the certificate be charted? 3.What possibilities exist for expansion of the moped certificate with a practical section? In order to gain an impression of the level of knowledge amongst current moped riders, an exploration was performed amongst 300 young moped riders using a slide series developed by the Driver and Vehicle Licensing Centre CBR (cycles with auxiliary motors are not involved in this random sample, because during the study it was not yet known that the certificate would also apply to this category). The knowledge measurement showed that most youngsters' understanding of the traffic process is inadequate to pass the theory exam. Questions based on insight offer fewer problems than those requiring knowledge of road signs and priority rules. The results will be compared with a knowledge measurement performed one year after introduction of the theory exam for the moped and cycle with auxiliary motor. The knowledge measurement will not be the only assessment instrument; the introduction of a theory certificate will be evaluated on several aspects. A plan has been drawn up to perform such an evaluation one year after introduction of the theory exam, based on accident figures amongst young moped riders. At the same time, a survey will be conducted amongst young moped riders, asking them about their preparation for the theory exam and whether they are planning to purchase a moped or cycle with auxiliary motor. Based on current voluntary moped courses, the possibilities have been investigated for expansion of the theory exam with a practical section. Knowledge about what the practical exam entails is already present, and most of the preliminary conditions are also understood. It would therefore be possible to include a practical section in the moped exam. However, there is some uncertainty about the costs of such a practical exam, both with respect to the organisation and for the consumer. In addition, if the potential moped rider can already commence the course and therefore drive on the public highway prior to reaching the age of sixteen, the implications for the relevant regulations as they currently apply should be considered. To assess the potential effect of the introduction of a practical exam for the moped, the situation in Germany was considered, where the practical exam for the moped has been in operation for many years. The accident involvement of moped riders around the time when the practical exam was first introduced in Germany was examined. Also included in the study are recent accident figures which show that the situation for moped riders in Germany is far safer than the situation in the Netherlands. These data would seem to support the desirability of incorporating a practical section in the moped exam
Rapportnummer
R-95-65
Pagina's
32 + 1
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.