Vrachtwagenongevallen bij files. Deel 1: internationale literatuurstudie naar oorzakelijke en/of bijdragende factoren.

Auteur(s)
Vlierden, K. van
Jaar
Samenvatting

Truck accidents at traffic-jams: International literature search about causal and/or contributing factors. In international literature, we search for factors that are at the basis of, or contribute to rear-end collisions of trucks at traffic-jams. We represent the factors as advised in the Systems Approach of Zein and Navin, that means divided up into three entities (the road user, the vehicle and the road environment) and over three pre-crash timeline phases (creation, cultivation and conduct). In the absence of specific literature about collisions of trucks at traffic jams, we rely on studies about truck collisions in general, about rear-end collisions involving all sorts of vehicles and about workzone collisions in general. For truck collisions in general, we found the following driver related causal and contributing factors: age, alcohol use, fatigue/illness, speeding, inattention/distraction and lane changing. Vehicle related factors are technological defects and the regular construction/dimensions of trucks. Finally environment related factors are traffic volume, time of day, wether conditions and sight obstruction. The role of familiarity with specific roads needs further investigation. There is a high incidence of rear-end collisions, particularly in times of high traffic volumes, when headways are short. Inattention, speeding, alcohol and drug use, age and gender of the driver, unfamiliarity with the road, eye sight and sensitivity, vehicle type and sight obstruction are contributing factors. The main causal and/or contributing factors of work zone collisions are related to speed limits and speeding, lane changing, warning and traffic signs. From the factors found in the literature, we finally deduce hypotheses, which underlie future research about truck accidents at traffic-jams in Flanders. This research will take place in the course of 2006. (Author/publisher) Nederlandse samenvatting: In internationale literatuur wordt gezocht naar factoren die aan de basis liggen van of bijdragen aan vrachtwagenongevallen bij files. De gevonden factoren worden weergegeven volgens de systeembenadering van Zein en Navin, dit wil zeggen over de drie entiteiten “weggebruiker”, “voertuig” en “wegomgeving” en over de tijdlijn die het ongeval voorafgaat. Door gebrek aan specifieke literatuur over vrachtwagenongevallen bij files is de literatuurstudie gebaseerd op onderzoek over vrachtwagenongevallen in het algemeen, over kop-staartbotsingen bij alle voertuigcategorieën en over ongevallen bij wegenwerken in het algemeen. Voor vrachtwagenongevallen in het algemeen worden verschillende mogelijke oorzakelijke en/of bijdragende factoren naar voor gebracht. Bestuurdergerelateerde factoren zijn leeftijd, alcoholgebruik, vermoeidheid/ziekte, te hoge snelheid, onoplettendheid/afleiding en het veranderen van rijvak. Voertuigfactoren die vermeld worden zijn technische mankementen en de constructie/afmetingen van vrachtwagens. In de omgeving ten slotte gaat aandacht naar het verkeersvolume, het tijdstip van rijden, weersomstandigheden en zichtbelemmering. De rol die vertrouwdheid met de weg speelt als oorzakelijke en/of bijdragende factor moet verder onderzocht worden. Kop-staartbotsing blijkt een vaak voorkomend ongevallentype te zijn. Het doet zich vooral voor gedurende periodes van hoge verkeersvolumes, wanneer voertuigen dicht op elkaar rijden. Onoplettendheid, hoge snelheid, alcohol- en druggebruik, leeftijd en geslacht van de bestuurder, onbekendheid met de weg waarop gereden wordt, gezichtsvermogen en –gevoeligheid, voertuigtype en zichtbelemmering zijn allemaal factoren die een rol spelen. De belangrijkste oorzakelijke en bijdragende factoren aan ongevallen bij wegenwerken blijken verband te houden met de aankondiging van gewijzigde verkeerssituaties, snelheidslimieten en het al dan niet naleven ervan, het veranderen van rijstrook en de onduidelijkheid van verkeerstekens die dienen om het verkeer in goede banen te leiden. Over alle in de literatuur gevonden factoren worden ten slotte hypothesen geformuleerd, die als basis kunnen dienen voor de bestudering van vrachtwagenongevallen bij files in Vlaanderen. Dit zal gebeuren in vervolgonderzoek in de loop van het jaar. (Author/publisher) The report is available at: http://www.steunpuntverkeersveiligheid.be/nl/modules/publications/store…

Publicatie aanvragen

7 + 11 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
C 37432 [electronic version only]
Uitgave

Diepenbeek, Steunpunt Verkeersveiligheid, 2006, 35 p., 45 ref.; Rapportnummer RA-2006-85

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.