VVR-GIS 3.0

Beschrijving en verantwoording van de rekenkern
Auteur(s)
Reurings, M.C.B.; Wijnen, W.; Vis, M.A.
Jaar
Het doel van de VVR-GIS 3.0 is om wegbeheerders en beleidsmakers te helpen bij het opstellen en onderbouwen van verkeers- en vervoersplannen. Met de VVR-GIS 3.0 kunnen namelijk de effecten van regionale en lokale verkeersveiligheidsmaatregelen in verschillende plannen geschat worden. Deze schattingen kunnen vervolgens met elkaar of met de doelstellingen vergeleken worden. Op grond hiervan kan de regio bepalen of een plan realiseerbaar is en of deze aan de regionale doelstelling voldoet. Aangezien de VVR-GIS 3.0 ook een kosten-batenanalyse uitvoert, kan de gebruiker het meest kosteneffectieve plan bepalen. De VVR-GIS 3.0 bestaat uit een aantal onderdelen. De gebruiker ziet alleen de 'gebruikersinterface' — de kaarten, knoppen en menu's. De gebruiker kan putten uit een lijst met maatregelen waarvoor de SWOV op basis van wetenschappelijke publicaties effecten op de verkeersveiligheid heeft kunnen bepalen. De berekeningen worden gedaan door de zogeheten 'rekenkern'. Deze rekenkern maakt gebruik van allerlei gegevens, zoals informatie over groeiscenario's voor de mobiliteit; deze gegevens zitten in de 'VVR Database'. Ten slotte haalt de gebruikersinterface informatie over het wegennet uit een externe database met wegkenmerken (momenteel de applicatie Wegkenmerken+ van de Dienst Verkeer en Scheepvaart). Dit rapport bespreekt uitgebreid de rekenkern. De rekenkern voert zijn berekeningen in een aantal stappen uit, die hieronder kort toegelicht worden. De referentiesituatie De referentiesituatie vormt de basis voor de berekeningen. Deze beschrijft de verkeers- en verkeersveiligheidssituatie van een regio in een recent jaar waarvoor verkeers- en verkeersveiligheidsgegevens beschikbaar zijn. De verkeerssituatie in het referentiejaar wordt beschreven door de verkeersprestatie (afgelegde afstand) per weg- en kruispuntcategorie in de regio. De verkeersveiligheidssituatie in het referentiejaar wordt per weg- en kruispuntcategorie beschreven door: - de werkelijke aantallen letselongevallen, doden en ziekenhuisgewonden; - het ongevalsrisico (aantal letselongevallen gedeeld door de verkeersprestatie); - twee 'ernstmaten': het aantal slachtoffers (doden én ziekenhuisgewonden) per ongeval en het aandeel doden onder de slachtoffers. De baselineprognose Een baselineprognose voor een jaar na het referentiejaar bevat het verwachte aantal letselongevallen, doden en ziekenhuisgewonden voor dat jaar, wanneer er geen lokale of regionale maatregelen worden toegepast uit de maatregelenlijst die beschikbaar is in de VVR-GIS 3.0. De baselineprognose is gebaseerd op twee ontwikkelingen waar de gebruiker van de VVR-GIS 3.0 geen (directe) invloed op heeft: de verandering van de mobiliteit en de 'autonome' verandering van het risico (bijvoorbeeld door maatregelen die op landelijk niveau genomen worden). De maatregelprognose Nadat voor ieder jaar de baselineprognose bepaald is, kunnen de effecten worden doorgerekend van het toepassen van maatregelen uit de maatregelenlijst. Dit resulteert in de zogeheten maatregelprognoses. Een maatregelprognose is een voorspelling van het aantal letselongevallen, doden en ziekenhuisgewonden in een jaar wanneer er wel rekening gehouden wordt met de effecten van geselecteerde maatregelpakketten. De effecten van toegepaste maatregelpakketten worden berekend ten opzichte van de baselineprognoses. Dit betekent dat de aantallen letselongevallen, doden en ziekenhuisgewonden volgens de baselineprognoses vermenigvuldigd worden met de reductiefactoren van de gekozen maatregelpakketten. De effecten van maatregelpakketten De effecten van maatregelpakketten worden uitgedrukt in de bespaarde aantallen letselongevallen, doden en ziekenhuisgewonden. Het gaat daarbij niet om de besparingen ten opzichte van het referentiejaar, maar ten opzichte van de baselineprognose. Op deze manier geven de bespaarde aantallen namelijk alleen de effecten van de toegepaste maatregelpakketten weer en niet van allerlei ontwikkelingen waar de gebruiker van de VVR-GIS 3.0 geen invloed op heeft. De kosten-batenanalyse Een kosten-batenanalyse beantwoordt de vraag of de baten van een investering vanuit maatschappelijk oogpunt opwegen tegen de kosten. Daarbij kan behalve naar financiële aspecten, ook gekeken worden naar zaken als veiligheid, emissies en congestie. Op deze wijze maakt een kosten-batenanalyse het mogelijk om uitspraken te doen over de maatschappelijke rentabiliteit van een investering. Binnen de VVR-GIS 3.0 wordt een kosten-batenanalyse gebruikt om verschillende keuzes van maatregelpakketten met elkaar te vergelijken. De kosten in deze analyse bestaan uit de kosten van de aanleg en van het onderhoud van de maatregelpakketten; de baten worden gevormd door de ongevallen, doden en ziekenhuisgewonden die als gevolg van de maatregelpakketten bespaard worden. Deze vergelijking kan de gebruiker helpen om een definitieve keuze te maken tussen mogelijke combinaties van de maatregelpakketten. Een VVR-GIS is alleen met succes toe te passen indien er voldoende gegevens beschikbaar zijn. Het betreft hier met name gegevens van wegvakken en kruispunten. De huidige rekenmethode gaat uit van de beschikbaarheid van deze gegevens in Wegkenmerken+, maar voor veel regio's ontbreken de benodigde gegevens in deze applicatie. Extra inspanningen om Wegkenmerken+ gevuld te krijgen, zijn dan ook zeer wenselijk. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen van de VVR-GIS zijn de uitbreiding ervan met bijvoorbeeld een milieu- en/of mobiliteitsmodule. Deze berekenen de effecten van verkeersveiligheidsmaatregelen op het milieu en op de mobiliteit, zodat deze effecten ook meegenomen kunnen worden in een kosten-batenanalyse.
VVR-GIS 3.0; Description and justification of the calculation kernel The purpose of VVR-GIS 3.0 is to assist road authorities and policymakers in drawing up and substantiating traffic and transport plans. With VVR-GIS 3.0 it is possible to estimate the effects of regional and local road safety measures in different plans. These estimates can then be compared among themselves or with the targets. This can be the basis on which a region can determine whether a plan is feasible and whether it meets the regional target. As VVR-GIS 3.0 also performs a cost-benefit calculation, the user can determine which plan is most cost-effective. VVR-GIS 3.0 consists of several parts. The user only sees the 'user interface' — the maps, buttons and menus. The user can draw on a list of measures of which SWOV, based on scientific publications, has been able to determine the road safety effects. The calculations are performed by the so-called 'calculation kernel'. This calculation kernel makes use of all kinds of data, like information about growth scenarios for mobility; this data is stored in the 'VVR Database'. Finally, the user interface retrieves information about the road network from an external database which contains road features (at present the application Wegkenmerken+ maintained by the Centre for Transport and Navigation). The underlying report discusses the calculation kernel in detail. The calculation kernel performs its calculations in a number of steps which are briefly presented below. The reference situation The reference situation is the basis for the calculations. It describes the traffic and road safety situation of a region in a recent year of which traffic and road safety data is available. The traffic situation in the reference year is expressed in vehicle kilometres for each category of road section and intersection in the region. The road safety situation in the reference year is established by: - the real numbers of injury crashes, fatalities, and in-patients; - the crash rate (number of injury crashes divided by the vehicle kilometres); - two 'measures of severity': the number of casualties (fatalities ánd in-patients) per road crash and the proportion of fatalities among the casualties. The baseline prognosis A baseline prognosis for a year after the reference year gives the expected number of injury crashes, fatalities, and in-patients for that year if no local or regional measures from the list of measures available in VVR-GIS 3.0 were to be carried out. The baseline prognosis is based on two developments on which the VVR-GIS 3.0 user has no (direct) influence: the changes in mobility and the 'autonomous' change of the crash rate (for example as a result of measures taken on a national level). The measure prognosis After the baseline prognosis has been made for each year, the effects resulting from the application of measures from the list can be calculated. The results are called the measure prognoses. A measure prognosis is a forecast of the number of injury crashes, fatalities, and injury crashes in a year when the effects of the selected sets of measures are taken into account. The effects of applying the sets measures are calculated compared to the baseline prognoses. This means that the numbers of injury crashes, fatalities, and in-patients according to the baseline prognoses are multiplied by the reduction factors of the selected sets of measures. The effects of sets of measures The effects of sets of measures are expressed in the numbers injury crashes, fatalities, and in-patients saved. These are not the savings compared to the reference year, but the savings compared to the baseline prognosis. This way the numbers saved only show the effects of the used sets of measures and not the effects of all sorts of developments that the VVR-GIS 3.0 user cannot influence. The cost-benefit analysis A cost-benefit analysis makes clear whether the benefits of an investment counterbalance the costs from a social point of view. In addition to financial aspects, matters like safety, emission and congestion can also be taken into account. This way a cost-benefit analysis enables making pronouncements about the social profitability of an investment. Within VVR-GIS 3.0 a cost-benefit analysis is used to compare between different possible sets of measures. The costs in this analysis are the costs of the construction and maintenance of the sets of measures; the benefits are the crashes, fatalities, and in-patients that are saved as a result of the sets of measures. This comparison can support the user in making a final choice between the possible sets of measures. VVR-GIS can only be applied successfully if sufficient data is available. These are mainly data of road sections and intersections. The present calculation method assumes the availability of this data in Wegkenmerken+, but for many regions the required data is not available in this application. Therefore, extra efforts to complement the Wegkenmerken+ data are strongly advisable Possible future developments concerning VVR-GIS are its extension with, for example, an environmental and/or mobility module. These calculate the effects of road safety measures on the environment and on mobility so that these effects can also be included in a cost-benefit analysis.
Rapportnummer
R-2009-10
Pagina's
56 + 35
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.