Wegverkeersveiligheid: hoe ervoor zorg te dragen dat vermijdbare ongevallen niet meer gebeuren?

Bijdrage ten behoeve van een gesprek met de Commissie Verkeersveiligheidsbeleid van de Raad voor Verkeer en Waterstaat op 19 november 1999
Auteur(s)
Wegman, Ir. F.C.M.
Jaar
In het Nederlandse wegverkeer vallen slachtoffers bij ongevallen die vermijdbaar zijn. Dit wil zeggen: vermijdbaar als we maatregelen zouden uitvoeren waarvan de verwachting gerechtvaardigd is dat ze het aantal slachtoffers (aanzienlijk) zullen terugbrengen tegen maatschappelijk rendabele investeringen. In de visie Naar een duurzaam veilig wegverkeer zijn deze maatregelen aangegeven. Om ervoor te zorgen dat vermijdbare ongevallen niet meer gebeuren zullen we alle elementen van het wegtransportsysteem (mens, weg, voertuig) moeten ombouwen. Het betreft de omschakeling van een systeem dat zich gaandeweg heeft aangepast aan de groeiende vraag naar verkeersruimte, naar een gepland systeem waarin veiligheid een ontwerpeis is. Dit betekent dat daartoe financiële middelen beschikbaar moeten komen en dat een adequate overheidsorganisatie de uitvoering ter hand moet nemen.
Road Safety; how to ensure that avoidable accidents no longer occur In Dutch road traffic there are victims of road accidents that are avoidable. This means, avoidable if we were to carry out measures of which the expectation is justified that they will reduce the number of victims (considerably) for socially acceptable investments. Such measures have been listed in the SWOV publication ‘Towards a sustainably safe road traffic’. In order to ensure that avoidable accidents no longer occur, we will have to redesign all elements of the road transport system (human, road, vehicle). This involves switching from a system that has gradually developed by adapting to the growing demand for traffic space, to a planned system in which safety is a design prerequisite. This means that the necessary financial means must become available and that there must be an adequate governmental organisation that watches over the implementation.
Rapportnummer
D-2000-10
Pagina's
18 blz.
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.