Whiplashletsel in relatie tot schadeclaims

Een mogelijke bijdrage van de SWOV aan onderzoek naar de omvang en ernst van whiplashletsel
Auteur(s)
Heijer, Ir. T. ; Kampen, Ir. L.T.B. van
Jaar
De SWOV heeft een schriftelijke enquête uitgevoerd om te inventariseren welk whiplash-onderzoek in Nederland plaatsvindt. Dit rapport doet verslag van de resultaten, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen letselpreventief onderzoek, medisch diagnostisch onderzoek en dossieronderzoek. Er wordt een aanpak van onderzoek voorgesteld om omvang en ernst van het whiplash-probleem vanuit het perspectief van schadeverzekeraar nader in beeld te brengen
Whiplash injury in relation to insurance claims The SWOV has conducted a written questionnaire in order to survey the type of whiplash research being conducted in the Netherlands. This report outlines the results, differentiated according to research on injury prevention, medical diagnostic research and case studies. A research approach is proposed to further define the scope and severity of the whiplash problem, seen from the perspective of the insurer
Rapportnummer
R-95-59
Pagina's
18 + 2
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.