Wordt het veiliger in de dode hoek?

Een plan voor monitoring van de dodehoekproblematiek
Auteur(s)
Schoon, C.C.
Jaar
Dodehoekongevallen zijn ongevallen waarbij rechts afslaande vrachtauto’s (rechtdoor gaande) kwetsbare verkeersdeelnemers aanrijden. De slachtoffers zijn vaak fietsers. In de periode 2007-2010 vielen gemiddeld 7 doden per jaar bij dodehoekongevallen met fietsers. Dit is ruim een halvering ten opzichte van de jaren daarvoor. Het aantal ernstig verkeersgewonden lijkt zich te stabiliseren. Dit rapport richt zich op de dodehoekproblematiek en een plan voor de monitoring van de ontwikkelingen op dit gebied. De monitoring zal gericht moeten zijn op de ontwikkelingen in zowel de omvang van het probleem (aantallen dodehoekongevallen) als de maatregelen om het aantal dodehoekongevallen te reduceren. Op basis van een ongevallenanalyse van dodehoekongevallen heeft de SWOV in 2008 een langetermijnvisie en een pakket met vier concrete maatregelen aan het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat voorgesteld. Het blijkt dat het ministerie op veel punten inmiddels actie heeft ondernomen. Een monitoring moet uitwijzen in hoeverre de door de SWOV voorgestelde maatregelen daadwerkelijk zijn of worden geïmplementeerd. Ook voor een antwoord op de vraag of deze maatregelen tot gedragswijzigingen hebben geleid is aanvullend onderzoek nodig. In grote lijnen dient er gemonitord te worden op de volgende onderwerpen: - ontwikkeling in het aantal doden ten gevolge van dodehoekongevallen; - infrastructurele aanpassingen, zoals het verplaatsing van stopstrepen of haaientanden en de aanleg van een opgeblazen fietsopstelstrook (OFOS); - vaststelling van gedragsveranderingen bij fietsers en vrachtautochauffeurs; - locatie en gebruik van voorzichtspiegels. Bij nader onderzoek naar de dodehoekproblematiek kunnen experts van het voormalige Amsterdamse dodehoekplatform ingeschakeld worden. Gewenst is ook om de ontwikkelingen in het buitenland te volgen en in onderzoeksprojecten een eventuele internationale samenwerking aan te gaan.
Is the blind spot getting safer? A proposal for monitoring the blind spot issue Blind spot crashes are crashes in which a truck that turns off to the right crashes into a vulnerable road user who goes straight on. The casualties are often cyclists. In the period 2007-2010, blind spot crashes involving cyclists were responsible for an average of 7 fatalities per year. This is a reduction by more than half in comparison with previous years. The number of serious road injuries seems to remain stable. This report discusses the blind spot issue and a plan for monitoring the developments in this area. The monitoring will need to focus on the developments in relation with the magnitude of the problem (number of blind spot crashes) as well as on the measures to reduce the number of blind spot crashes. In 2008, SWOV presented a long-term outlook to what was then called the Ministry of Transport, Public Works and Water Management and proposed a set of four concrete measures. This was done with a blind spot crash analysis as a basis. In the meanwhile, the Ministry has taken action on many points. Monitoring should indicate to which extent the measures that were proposed by SWOV have actually been or are being implemented. An answer to the question whether these measures have resulted in behaviour changes also requires further research. Broadly speaking, monitoring needs to be carried out of the following topics: - development of the number of casualties in blind spot crashes; - infrastructural adaptations, e.g. relocating halt lines or give-way road-markings and the construction of an expanded bicycle streaming lane; - determining behaviour changes have taken place in cyclists and in truck drivers; - location and use of front view mirrors. Further research into the blind spot issue can make use of experts who have been active in the former Amsterdam blind spot platform. It is also advisable to follow international developments and enter into international cooperation in research projects.
Rapportnummer
D-2012-1
Pagina's
20
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.