Hoe verhoudt Duurzaam Veilig zich tot Vision Zero?

Antwoord

Het Zweedse Vision Zero is, net als Duurzaam Veilig, een verkeersveiligheidsvisie die internationaal bekend staat als ‘safe system approach’ [30] [31]. Zie ook de vraag Hoe verhoudt Duurzaam Veilig Wegverkeer zich tot verkeersveiligheidsvisies? Vision Zero stelt dat het immoreel is om doden en gewonden in het verkeer te accepteren. Net als voor Duurzaam Veilig, is ook voor Vision Zero ‘de menselijke maat’ leidend bij de veilige inrichting van het verkeerssysteem. Veilige inrichting van wegen, goede wetgeving en handhaving zijn daarbij de verantwoordelijkheid van de overheid [62]. De burger heeft de verantwoordelijkheid om zich aan de regels te houden. In tegenstelling tot Duurzaam Veilig, maken educatie en voorlichting geen deel uit van de Vision Zero (zie bijvoorbeeld [63] of een interview met grondlegger Claes Tingvall [i]). Vision Zero is een langetermijnambitie. Tussentijds zijn er concrete doelstellingen: ’management by objectives‘.  

Inmiddels heeft ook de Europese Unie ‘Vision Zero’ omarmd en tot doel gesteld dat er op termijn geen verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden meer vallen. Ook andere landen en steden waaronder het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en diverse grote steden in Europa en Noord-Amerika hanteren een Vision Zero [30]. In Nederland hebben verschillende provincies onder de naam ’maak van de nul een punt‘ een langetermijnvisie van een verkeersysteem zonder slachtoffers. Met het verschijnen van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is deze ambitie inmiddels ook landelijk omarmd [54]. Vooral het morele uitgangspunt om geen slachtoffers meer te accepteren, is daarin gemeenschappelijk. Lang niet altijd betekent het ook dat de ‘safe system approach’ wordt gevolgd om een slachtoffervrij verkeerssysteem te bereiken. Met andere woorden: Vision Zero wil niet automatisch zeggen dat hiermee gedoeld wordt op een aanpak vanuit een ‘safe system’ benadering. In zowel de Zweedse Vision Zero als DV3 wordt wel expliciet deze link gelegd. DV3 heeft dan ook als ondertitel meegekregen: principes voor een slachtoffervrij verkeerssysteem.

Onderdeel van factsheet

Duurzaam Veilig Wegverkeer

Duurzaam Veilig Wegverkeer houdt in dat de verkeersomgeving zó is ingericht, dat er geen ernstige ongevallen kunnen gebeuren.

Deze factsheet gebruiken?