Wat houdt het organisatieprincipe ‘Leren en innoveren’ in?

Antwoord

Het organisatieprincipe Leren en innoveren betekent dat verkeersprofessionals doorlopend de ongevalsoorzaken onderzoeken en daarop effectieve en preventieve systeeminnovaties ontwikkelen (Plan). Door deze innovaties te implementeren (Do), te controleren of ze werken zoals gedacht (Check) en zo nodig bij te stellen (Act), leidt systeeminnovatie uiteindelijk tot minder ongevallen en slachtoffers. In het proces van leren en innoveren worden dus steeds alle fasen van de Plan-Do-Check-Act-kwaliteitscyclus doorlopen en organisatorisch vastgelegd (zie Afbeelding 4).

Afbeelding 4. Plan-Do-Check-Act-kwaliteitscyclus (naar [38]) zoals onder andere gebruikt in de ISO-normen voor kwaliteitsmanagement.

Om goed zicht te krijgen op de ongevalsoorzaken en ongevalsmechanismen, doen onderzoekers diepteonderzoek bij alle dodelijke verkeersongevallen in Nederland (zie ook [41] en [42]). Zo mogelijk wordt dit aangevuld met onderzoek van andere ernstige verkeersongevallen en met kennis door koppeling van gegevensbestanden (zie ook [43]).

Beleidsmakers en wetenschappers definiëren geschikte aanvullende veiligheidsindicatoren[i] zoals risicofactoren (SPI’s [45] [46] en conflicten (zie ook [44]). Deze indicatoren worden structureel gemonitord, evenals de uitvoering van (hierop passende) maatregelen. Klachten van burgers kunnen aanleiding zijn om te meten of er sprake is van risicofactoren, zoals een gevaarlijke inrichting of onveilig gedrag (zie bijvoorbeeld [47] en de gearchiveerde SWOV-factsheet Subjectieve verkeersonveiligheid).

Actoren zoals beleidsmakers, marktpartijen, wetenschappers en lobbyisten, dragen bij aan innovaties door kennis over problemen te koppelen aan (mogelijk) effectieve maatregelen en werkwijzen. Vervolgens wordt geëvalueerd of, en onder welke condities, deze maatregelen of werkwijzen inderdaad effectief blijken.

Organisaties waarin verkeersprofessionals werkzaam zijn, zorgen voor voldoende kennisoverdracht binnen hun eigen geledingen en stimuleren actieve kennisuitwisseling en doorlopende professionalisering van verkeersmedewerkers (educatie aan verkeersprofessionals). Zij bieden niet alleen inhoudelijke kennis, maar ook de netwerken waar kennis te halen is. Hierin kunnen kennisinstellingen een actieve rol vervullen.


[i] In de wetenschap staan dergelijke maten ook wel bekend als ‘surrogaat veiligheidsmaten’ (surrogate safety measures). Zie bijvoorbeeld [44] .

Onderdeel van factsheet

Duurzaam Veilig Wegverkeer

Duurzaam Veilig Wegverkeer houdt in dat de verkeersomgeving zó is ingericht, dat er geen ernstige ongevallen kunnen gebeuren.

Deze factsheet gebruiken?