Hoeveel hebben filewaarschuwingssystemen bijgedragen aan het voorkomen van ongevallen?

Antwoord

Filewaarschuwingssystemen hebben een (licht) positief effect op gereden snelheden en ongevallen. Deze conclusie is gebaseerd op verkennend onderzoek; nader onderzoek is gewenst.

Filewaarschuwingssystemen zijn vooral wegkantsystemen zoals Automatische Incident Detectie (AID, beter bekend als de matrixborden boven de rijstroken op autosnelwegen) en Dynamische Route-InformatiePanelen (DRIPs), die als doel hebben voertuigbestuurders te informeren en te waarschuwen voor een file, incident of gevaarlijke situatie in het verkeer stroomafwaarts. Deze systemen maken gebruik van actuele verkeersdata (via inductielussen in de weg). Wanneer filevorming dreigt, worden lagere adviessnelheden weergeven op de matrixborden op de portalen boven de weg, met of zonder de flitsende waarschuwingslampen. Bij incidenten (ongevallen, afgevallen lading, voertuig met pech enzovoort) treedt een RWS-incidentprotocol in werking, waarbij alle relevante (hulp)diensten worden ingeschakeld. Op wegen met verkeerssignalering (DVM/MTM) verschijnt een rood kruis boven en naast de rijstrook waar het incident is. Waar nodig zet de weginspecteur het incident af en wordt het verkeer geregeld (via DRIPs en/of ter plaatse).

Literatuuronderzoek naar het effect van matrixborden (met dynamische maximum snelheden) op gereden snelheden concludeert dat deze een positief effect hebben op gereden snelheden en ongevallen [17]. Dit resultaat is indicatief en vergt nader onderzoek. Onderzoek naar de effecten van DRIPs – die automobilisten slechts informeren over de wegsituatie – heeft gevarieerde resultaten [18]. Sommige studies tonen een sterk positief effect wanneer DRIPs zijn geactiveerd ten opzichte van wanneer zij dat niet zijn. Er is echter weinig verschil gevonden in ongevalspatronen en ongevalsaantallen tussen locaties met en zonder DRIP. De Ceunynck & Focant [18] concluderen dat het inzetten van DRIPs een licht positief effect kan hebben op ongevallen, vooral omdat het de snelheid in positieve zin beïnvloedt.

Image
Foto_Filevorming
Onderdeel van factsheet

Filevorming en wegwerkzaamheden

Files ontstaan met name wanneer de verkeersvraag groter is dan de capaciteit van de weg of als gevolg van een ongeval of een incident (bijvoorbeeld Meer

Deze factsheet gebruiken?