Is een vrijliggend fietspad veiliger dan een fietsstrook?

Antwoord

Een vrijliggend fietspad (fysiek gescheiden van de rijbaan, zie Afbeelding 11) is veiliger dan een fietsstrook (visueel gescheiden van de rijbaan, zie Afbeelding 3). Er is internationaal weinig onderzoek naar de effecten van deze voorzieningen op verkeersveiligheid waarin rekening wordt gehouden met de hoeveelheid fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer. Uit een internationaal literatuuronderzoek concluderen Thomas en DeRobertis [38] dat fietspaden de verkeersveiligheid kunnen verbeteren als maatregelen zijn genomen om de verkeersveiligheid op kruispunten te bevorderen. In Nederland is de veiligheid van vrijliggende fietspaden en fietsstroken vergeleken door Welleman en Dijkstra [39] op basis van geregistreerde ongevallen in de periode 1973-1977 in veertien steden. Er werd onderscheid gemaakt in grote kruispunten waar verkeersaders elkaar kruisen (‘begrenzende kruispunten’), de wegvakken daar tussenin en ‘tussengelegen kruispunten’ op deze wegvakken. Zowel op de wegvakken als de tussengelegen kruispunten bleken fietspaden veiliger dan fietsstroken. Tussengelegen kruispunten zouden in de huidige situatie vooral voorrangskruispunten zijn. In een recentere studie werd bevestigd dat op voorrangskruispunten fietspaden veiliger zijn dan fietsstroken [15]. Daarnaast is in nieuwer onderzoek gebleken dat ook op rotondes fietspaden veiliger zijn dan fietsstroken [40]. In een Amsterdams onderzoek maakt SWOV opnieuw de vergelijking tussen fietspaden en fietsstroken. De eerste resultaten bevestigen dat fietspaden veiliger zijn dan fietsstroken.

Afbeelding 11. Vrijliggend fietspad (Foto: Paul Voorham).

Onderdeel van factsheet

Infrastructuur voor voetgangers en fietsers

Een veilige infrastructuur is van levensbelang voor voetgangers en fietsers. In 2010-2019 was 40% van het totale aantal verkeersdoden… Meer

Deze factsheet gebruiken?