Is het te druk op de Nederlandse fietspaden?

Antwoord

Op specifieke locaties en tijdstippen, vooral in de grote steden, is het te druk voor de breedte van het fietspad. Of drukte op het fietspad de verkeersveiligheid van fietsers negatief beïnvloedt, is niet bekend. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat eventuele problemen door drukte op fietspaden sterk verschillen tussen regio’s [49]. Partijen die de minister van IenM [49] hierover hebben bevraagd, noemen als oorzaak van de ervaren drukte vaak de snelheidsverschillen tussen gebruikers van fietspaden, bijvoorbeeld tussen fietsers en snorfietsers in grote steden (zie ook de vraag Is een snorfiets veiliger op de rijbaan of op het fietspad? ) en racefietsers op recreatieve fietspaden. Uit een onderzoek van SWOV blijkt dat de variëteit aan gebruikers van het fietspad inderdaad groot is [50]. De snorfiets is sneller en breder dan de standaardfiets, rijdt in verreweg de meeste gevallen harder dan is toegestaan (25 km/uur) [51] en haalt vaker in.

Gebruikers van traditionele stadsfietsen vormen ongeveer 90% van de fietspadgebruikers. Het aantal elektrische fietsen neemt toe, maar die verschillen qua snelheid minder van traditionele stadsfietsen dan snorfietsen (zie de vraag Hoe groot is het probleem van snelheids-, massa- en omvangverschillen op het fietspad? ). Door het hoge aandeel van traditionele stadsfietsen, zijn die bepalend voor het gedrag op fietspaden als het druk is. Daardoor is de snelheidsvariatie op drukke locaties kleiner dan op rustige locaties [50] en rijden op drukke eenrichtingsfietspaden minder fietsers clandestien tegen de richting in [44]. Minimale breedtes van fietspaden volgens de CROW-richtlijnen [4] zijn afhankelijk van het aantal fietsers dat gebruikmaakt van het fietspad. Op specifieke locaties en tijdstippen is het in grote steden te druk voor de breedte van het fietspad [50] [52] maar ongevallenstudies naar de relatie tussen drukte en veiligheid op fietspaden zijn nog niet beschikbaar. Zonder nieuw onderzoek is drukte vooralsnog vooral een subjectief begrip. Er wordt ook wel gesproken over ‘druktebeleving’ die afhankelijk is van individuele, sociale en fysieke factoren. Drukte wordt vooral in grote steden als probleem ervaren en het komt voor dat fietsers hun route of vertrektijdstip aanpassen of de fiets laten staan [53] [54].

Onderdeel van factsheet

Infrastructuur voor voetgangers en fietsers

Een veilige infrastructuur is van levensbelang voor voetgangers en fietsers. In 2010-2019 was 40% van het totale aantal verkeersdoden… Meer

Deze factsheet gebruiken?