Hoe groot is het probleem van snelheids-, massa- en omvangverschillen op het fietspad?

Antwoord

Op fietspaden rijden, behalve fietsers, veel snorfietsers en op fiets-/bromfietspaden ook bromfietsers. De gemiddelde brom- en snorfietser verschilt qua snelheid en massa aanzienlijk van de gemiddelde fietser [51] [55] en daarom zijn deze drie vervoerswijzen het meest bepalend voor de vraag in hoeverre er een probleem is door snelheids-, massa- en omvangverschillen op het fietspad.

Begin 2019 waren er circa 750.000 snorfietsen, 450.000 bromfietsen en 17.000 speed-pedelecs [2]. Er zijn geen statistieken over bakfietsen. Het aantal lijkt te groeien, maar RAI [56] spreekt in een brancheanalyse nog van een ‘nichemarkt’ die door kleine fabrikanten wordt bediend. Brom- en snorfietsen zijn ruim 50 kilo zwaarder en inclusief spiegels, ruim 15 centimeter breder dan (elektrische) fietsen. Snorfietsen rijden op fietspaden gemiddeld 32 km/uur, ongeveer even hard als de bromfiets voor de invoering van de maatregel Bromfiets Op de Rijbaan (BOR) in 1999 [51] [57]. Snorfietsers rijden dus aanzienlijk harder dan fietsers op een gewone fiets (18 km/uur) of elektrische fiets (21 km/uur), zie SWOV-factsheet Elektrische fietsen en speed-pedelecs.

De omvang van het negatieve verkeersveiligheidseffect door deze verschillen op het fietspad is moeilijk te kwantificeren, maar uit de evaluatie van BOR is gebleken dat de verkeersveiligheid verbeterde nadat in 1999 de bromfiets binnen de bebouwde kom van het fietspad naar de rijbaan werd verplaatst. Het aantal letselslachtoffers bij ongevallen met bromfietsers daalde door de maatregel met 15%. Dit betreft de berijders, maar ook voetgangers en fietsers die als tegenpartij bij deze ongevallen gewond kunnen raken. Het aantal aanrijdingen tussen bromfietsers en fietsers op de fietspaden binnen de bebouwde kom nam af en er gebeurden minder ongevallen op kruispunten omdat automobilisten voor invoering van de maatregel niet rekenden op de hoge snelheden van bromfietsers op het fietspad [39] [57] [58]. Buiten de bebouwde kom worden fietsers op fiets-/bromfietspaden nog wel met bromfietsers gemengd, maar daar zijn fietspaden over het algemeen rustiger en daar zouden de snelheids- en massaverschillen tussen de bromfiets en motorvoertuigen op de rijbaan te groot zijn.

De vraag Is een snorfiets veiliger op de rijbaan of op het fietspad? gaat specifieker in op de gevolgen van snelheids- en massaverschillen tussen snorfietsers en overig verkeer. Zie de SWOV-factsheet Elektrische fietsen en speed-pedelecs voor de verschillen tussen speed-pedelecs en overig verkeer.

Onderdeel van factsheet

Infrastructuur voor voetgangers en fietsers

Een veilige infrastructuur is van levensbelang voor voetgangers en fietsers. In 2010-2019 was 40% van het totale aantal verkeersdoden… Meer

Deze factsheet gebruiken?