Hoe veilig zijn elektrische auto’s?

Antwoord

Drie factoren zorgen ervoor dat elektrische auto’s mogelijk onveiliger zijn dan auto’s met een verbrandingsmotor: een lagere geluidsintensiteit, brandgevaar door de batterij, en het grotere gewicht van elektrische auto’s.

Lagere geluidsintensiteit

Geluid is – met name voor fietsers en voetgangers – belangrijk voor het waarnemen van andere verkeersdeelnemers die zich buiten het zichtveld bevinden en bij verminderde zichtbaarheid van andere verkeersdeelnemers, zoals mist en duisternis [43] [44] [45]. Uit een literatuurstudie blijkt dat elektrische voertuigen stiller zijn dan auto’s met een verbrandingsmotor bij snelheden tot 20 à 30 km/uur [46]. Boven deze snelheid zijn er geen verschillen in geluidsintensiteit gevonden, hoogstwaarschijnlijk doordat het bandengeluid dan harder is dan het motorgeluid.

Per 1 juli 2021 moeten alle nieuwe hybride en volledig elektrische voertuigen in de Europese Unie zijn uitgerust met een Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), ofwel kunstmatig toegevoegd geluid bij een voorwaartse snelheid tot 20 km/uur en bij achteruitrijden [47]. Een veldstudie illustreert dat de aanwezigheid van AVAS stille elektrische voertuigen beter waarneembaar maken voor fietsers en voetgangers [48]. Toch zijn er kanttekeningen te plaatsen bij de richtlijn. Zo schrijft de richtlijn niet voor hoe het geluid precies moet klinken. Dit biedt ontwerpruimte voor autofabrikanten en keuzemogelijkheden voor bestuurders, maar kan potentieel ook tot een gebrek aan herkenning leiden bij medeweggebruikers [49] [50].

Brandgevaar door batterij

Uit ongevallencijfers valt niet te herleiden of brand de oorzaak was van eventueel letsel bij een ongeval. Niettemin zijn er door de batterijen van elektrische auto’s extra mogelijkheden voor (brand)gevaar ten opzichte van auto’s met een verbrandingsmotor. Bij extreme hitte of kou neemt de kans op het ontstaan van brand in de batterij bijvoorbeeld toe [51]. Dergelijke extreme omstandigheden zijn in Nederland echter zeer zeldzaam. Daarnaast is er bij een aanrijding met een groot snelheidsverschil kans dat er batterijschade – en daarmee brand – ontstaat [51].

Ook het blussen van brand bij een elektrische auto verschilt van het blussen van brand bij een auto met een brandstofmotor. Doordat de binnenkant van de batterij niet bereikbaar is voor blusmiddelen, kan de batterij tot dagen na het ongeval opnieuw spontaan ontvlammen als deze niet voldoende gekoeld wordt (NTSC, 2018 in Sun et al. [51]). Hierdoor bestaat ten opzichte van auto’s met verbrandingsmotoren een aanvullend gevaar voor mensen die belast zijn met het blussen, verplaatsen, opslaan, of onderzoeken van het voertuig.

Groter gewicht van elektrische auto’s

Een voertuig met een grotere massa leidt bij een ongeval tot ernstiger letsel bij de tegenpartij dan een voertuig met een kleinere massa [52]. Afbeelding 3 toont per brandstoftype de gemiddelde massa van personenauto’s die betrokken waren bij een dodelijk ongeval of bij een ongeval met ernstig letsel in de periode 2009-2019 [i]. Hieruit blijkt dat de gemiddelde massa van (hybride) elektrische auto’s in deze periode is toegenomen en dat de gemiddelde massa sinds 2014 groter is dan auto’s aangedreven door alleen benzine of diesel. Op basis van het onderzoek van Berends [52] en bij voortzetting van de trend in Afbeelding 3, is het aannemelijk dat de ernst gemiddeld genomen hoger is bij ongevallen waarbij een elektrisch voertuig is betrokken.

Afbeelding 3

Afbeelding 3. Gemiddelde massa van personenauto’s, betrokken bij dodelijke ongevallen en letselongevallen in de periode 2009-2019, ongeacht de tegenpartij. [i] Onder ‘elektriciteit’ vallen ook hybride aangedreven voertuigen. Bron: BRON


[i] Om auto’s met verschillende energiebronnen met elkaar te mogen vergelijken, kijken we hier enkel naar voertuigen die op de datum van het ongeval jonger dan 6 jaar waren. Hierdoor verkleint de kans dat voertuigen met en zonder (geavanceerde) voertuigveiligheidssystemen vergeleken worden. Ongevallen waarbij de personenauto werd aangedreven door LPG, aardgas, of alcohol zijn achterwege gelaten vanwege het geringe aantal ongevallen met deze brandstoftypes binnen de geselecteerde data.

Image
FS_Veilige_personenautos
Onderdeel van factsheet

Veilige personenauto’s

De veiligheid van auto-inzittenden is sinds de jaren ’70 sterk verbeterd, zowel uitgedrukt in het aantal doden door ongevallen, als in het Meer

Deze factsheet gebruiken?