Hoe veilig zijn zebrapaden voor voetgangers?

Antwoord

Over het gebruik van de huidige oversteekvoorzieningen (waaronder zebrapaden) in Nederland is weinig bekend. Er zijn geen kwantitatieve gegevens over het gebruik van oversteekvoorzieningen en over oversteekconflicten met deze omschrijving rechtstreeks in de ongevallenstatistieken terug te vinden. Ongevallenstudies omtrent oversteekvoorzieningen zijn betrekkelijk zeldzaam en gedateerd.

Ongevallenstudies

In de jaren tachtig is er in Nederland uitvoerig geëxperimenteerd met diverse typen oversteekvoorzieningen voor voetgangers op wegvakken en kruispunten van verkeersaders. Een evaluatie van enkele van die voorzieningen liet - ondanks een stijging in het aantal ongevallen met voetgangers - een lichte daling van het aantal ongevallen met voetgangers op voetgangersoversteekvoorzieningen op kruispunten zien (Bos & Dijkstra, in [17]).

In buitenlands onderzoek zijn tegengestelde resultaten gevonden: bij onderzoek in het Verenigd Koninkrijk leken oversteekvoorzieningen een gunstig effect op de verkeersveiligheid te hebben [18]. Onderzoek in de Verenigde Staten laat zien dat bij intensiteiten van het autoverkeer van meer dan 10.000 voertuigen per dag, op locaties met oversteekvoorzieningen het ongevalsrisico voor voetgangers (aantal ongevallen met voetgangers gedeeld door het aantal overstekende voetgangers) hoger lag dan bij locaties zonder markeringen. Op locaties met minder autoverkeer waren locaties met oversteekvoorzieningen even veilig als locaties zonder markering [19].

Overige soorten studies

Behalve ongevallenstudies, zijn er ook studies waarin door observaties (meestal met video) van oversteekgedrag een schatting wordt gemaakt van de onveiligheid. Deze buitenlandse studies laten conflicterende resultaten zien. Fu en collega’s [20] vonden dat oversteekvoorzieningen leidden tot minder veilig gedrag van voetgangers; terwijl Pulugurtha en collega’s [21] concludeerden dat bij oversteekvoorzieningen juist veilig gedrag van voetgangers en kruisend verkeer te zien was. De Langen [22] concludeerde dat hoewel de snelheid die door auto’s gereden werd bij volgens de Duurzaam Veilig visie ingerichte voetgangersoversteekplaatsen (DV-VOPs) lager ligt, de veiligheidsbeleving van voetgangers op DV-VOPs lager was dan op niet DV-VOPs.

Onderdeel van factsheet

Voetgangers

Een voetgangersongeval is alleen een verkeersongeval als er een rijdend voertuig bij betrokken is.

Deze factsheet gebruiken?