Financiële verantwoording 2018

SWOV is een organisatie zonder winstoogmerk. Na een aantal jaren met een positief resultaat is 2018 net als 2017 afgesloten met een negatief operationeel resultaat, dat voor 2018 uitkomt op € 138K. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van extra investeringen in het Datacentrum Verkeersveiligheid (voorheen Informatiehuis) en  een overschrijding van het budget voor de Delft Road Safety Course. Aangezien voor het Datacentrum een bestemmingsreserve beschikbaar was, valt het bedrag dat we ten laste moeten brengen van de algemene reserve mee: € 27K. 

Balans

 

31/12/2018

 

31/12/2017

 

   

 

 

 

ACTIVA

   

 

 

   

 

Vaste activa

   

 

Immateriële vaste activa

                 109.724

 

                   54.656

Materiële vaste activa

                 141.832

 

                 111.358

 

                 251.556

 

                 166.014

 

   

 

Onderhanden projecten

                 101.873

 

                 116.083

 

   

 

Vlottende activa

   

 

Vorderingen

                 618.048

 

                 717.952

Rekening courant STIWAS

                   31.927

 

                   42.076

Liquide middelen

                 982.168

 

               1.953.363

 

               1.632.143

 

               2.713.391

 

   

 

TOTAAL ACTIVA

               1.985.572

 

               2.995.488

 

   

 

PASSIVA

   

 

 

   

 

Eigen vermogen

   

 

Algemene reserve

               1.181.839

 

               1.208.535

Bestemmingsreserve

                         -  

 

                   85.000

Bestemmingsfonds

                 131.293

 

                 157.968

 

               1.313.132

 

               1.451.503

 

   

 

Voorzieningen

                   47.076

 

                   44.856

 

   

 

Kortlopende schulden

                 625.364

 

               1.499.129

 

   

 

TOTAAL PASSIVA

               1.985.572

 

               2.995.488

 

De bedragen zijn in euro en zijn ontleend aan het financieel verslag SWOV over 2018

SWOV ontvangt inkomsten van het ministerie van IenW, van de Europese Unie en van externe opdrachtgevers, zoals andere overheden, organisaties en instellingen. De belangrijkste financier is het ministerie van IenW, dat ongeveer 77% van de omzet bijdraagt. De subsidieverlening 2018 is gebaseerd op de Subsidieregeling SWOV 2014, die vanaf het jaar 2015 van kracht is geworden.

De realisatie op externe opdrachten is met €1,1 mln ruim € 300K minder dan was begroot. Een deel daarvan is gecompenseerd door de loon/prijscompensatie van IenW van € 89K. De oorzaak hiervan is dat er minder fte beschikbaar was als gevolg van het later invullen van een aantal vacatures, waardoor een aantal werkzaamheden naar 2019 doorgeschoven zijn. 

Staat van baten en lasten

 

Werkelijk 2018

 

Begroting 2018

 

Werkelijk 2017

 

       

 

 

       

 

BATEN

       

 

 

       

 

Subsidie IenW

               3.956.357

 

               3.867.831

 

               3.867.831

EU-baten

                 416.876

 

                 344.932

 

                 909.996

Baten externe opdrachtgevers

                 737.556

 

               1.113.578

 

                 710.741

Bijdrage aan Fonds RAI en ANWB

                   20.000

 

                   20.000

 

                   20.000

 

       

 

TOTAAL BATEN

               5.130.789

 

               5.346.341

 

               5.508.568

 

       

 

LASTEN

       

 

 

       

 

Personeelskosten

               4.138.830

 

               4.280.203

 

               4.370.323

Huisvestingskosten

                 354.736

 

                 362.000

 

                 364.907

Afschrijvingskosten

                   90.420

 

                   98.176

 

                   83.926

Overige bedrijfskosten

                 391.196

 

                 388.824

 

                 392.231

Totaal algemene kosten

               4.975.182

 

               5.129.203

 

               5.211.387

 

       

 

Externe kosten IenW projecten

                 176.843

 

                 235.750

 

                 230.263

Externe kosten EU-projecten

                   50.719

 

                         -  

 

                   67.156

Externe kosten overige projecten

                   66.720

 

                         -  

 

                   66.070

Totaal externe kosten

                 294.282

 

                 235.750

 

                 363.489

 

       

 

TOTAAL LASTEN

               5.269.464

 

               5.364.953

 

               5.574.876

 

 

 

 

 

 

Saldo baten en lasten

                -138.675

 

                  -18.612

 

                  -66.308

Rentebaten

                       304

 

                         -  

 

                       357

 

       

 

RESULTAAT

                -138.371

 

                  -18.612

 

                  -65.951

 

 

 

 

 

 

BESTEMMING RESULTAAT

       

 

Algemene reserve

                  -26.696

 

                         -  

 

                  -45.618

Bestemmingsreserve Informatiehuis

                  -85.000

 

                         -  

 

                  -35.000

Bestemmingsfonds RAI/ANWB

                  -26.675

 

                         -   

 

                   14.667

 

       

 

SALDO STAAT VAN BATEN EN LASTEN

                -138.371

 

                         -  

 

                  -65.951

 

De bedragen zijn in euro en zijn ontleend aan het financieel verslag SWOV over 2018

Wet Normering Topinkomens

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op SWOV. Het voor SWOV toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 (het algemeen bezoldigings-maximum). Voor geen van de leidinggevende topfunctionarissen wordt dit maximum gehaald.

Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1

P. van der Knaap

R.G. Eenink

H.L. Stipdonk

Functiegegevens

Directeur-bestuurder

MT-lid /plaatsverv. directeur

MT-lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01-01 t/m 31-12

01-01 t/m 31-12

01-01 t/m 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

                 124.408

                 101.461

                 101.445

Beloningen betaalbaar op termijn

                   18.294

                   17.042

                   17.042

Subtotaal

                 142.702

                 118.503

                 118.486

 

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

                 189.000

 

 

 

 

 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

                 142.702

                 118.503

                 118.486

 

 

 

 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

 

   

 

Gegevens 2017

 

 

 

bedragen x € 1

P. van der Knaap

R.G. Eenink

H.L. Stipdonk

Functiegegevens

Directeur-bestuurder

MT-lid /plaatsverv. directeur

MT-lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01-01 t/m 31-12

01-01 t/m 31-12

01-01 t/m 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

                 122.885

                   99.994

                   99.994

Beloningen betaalbaar op termijn

                   17.063

                   15.712

                   16.082

Subtotaal

                 139.948

                 115.706

                 116.076

 

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

181.000

                 181.000

 

 

 

 

 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

                 139.948

                 115.706

                 116.076

 

Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

 

NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

Dhr S. de Rouwe

Voorzitter Raad van Toezicht

Dhr. O.C.M. de Bruijn

Lid Raad van Toezicht

Mw. M.M. de Jager

Lid Raad van Toezicht

Dhr. J.P. Schaaij

Lid Raad van Toezicht

Mw. I.B. Schipper

Lid Raad van Toezicht

Dhr. E.T. Verhoef

Lid Raad van Toezicht

Mw. J.M. de Vries

Lid Raad van Toezicht