Jaarverslag 2018

In 2018 werd de tweede actualisatie van de systeemaanpak Duurzaam Veilig Wegverkeer – DV3 – waar afgelopen jaren hard aan is gewerkt, afgerond en gepubliceerd. Ook heeft SWOV haar inbreng geleverd in de vele voorbereidende werkzaamheden voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Samenhang tussen DV3 en SPV lijkt ons belangrijk om tot een succesvolle aanpak te komen van de verkeersonveiligheid. En dat is hard nodig, omdat de verkeersveiligheidsdoelstellingen anders niet gehaald zullen worden. 

Onderzoek doen en met de kennis hieruit zorgen voor een veiliger verkeer is en blijft onze missie!