Financiële verantwoording 2020

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief operationeel resultaat, dat voor 2020 uitkomt op €318.675. Dat is een mooie uitkomst na een bijzonder jaar dat overheerst werd door de COVID-19 pandemie. Dit toont aan dat het overgrote deel van ons onderzoek doorgang heeft kunnen vinden, ondanks de coronamaatregelen, zoals het thuiswerken. De weerstandscapaciteit is daarmee verder versterkt.

Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

 

31-12-2020

 

31-12-2019

 

 

ACTIVA

   

 

 

   

 

Vaste activa

   

 

Immateriële vaste activa

73.750

 

84.153

Materiële vaste activa

218.015

 

207.075

 

291.765

 

291.228

 

   

 

Vlottende activa

   

 

Vorderingen

486.511

 

955.187

Rekening courant STIWAS

57.315

 

30.965

Liquide middelen

1.944.645

 

1.771.715

 

2.488.471

 

2.757.867

 

 

 

 

TOTAAL ACTIVA

2.780.236

 

3.049.095

 

   

 

PASSIVA

   

 

 

   

 

Eigen vermogen

   

 

Algemene reserve

1.607.571

 

1.317.690

Bestemmingsfonds

171.293

 

151.293

Egalisatiereserve

8.794

 

-

 

1.787.658

 

1.468.983

 

   

 

Voorzieningen

56.276

 

55.157

 

   

 

Onderhanden projecten

252.353

 

834.656

 

   

 

Kortlopende schulden

683.949

 

690.299

 

   

 

TOTAAL PASSIVA

2.780.236

 

3.049.095

De bedragen zijn in euro en zijn ontleend aan het financieel verslag SWOV over 2020

SWOV-onderzoek bestrijkt het gehele gebied van verkeersveiligheid, infrastructuur, voertuigen, mens en gedrag. In 2020 werden vele onderzoeks- en/of adviesprojecten uitgevoerd, zowel binnen het jaarprogramma dat is overeengekomen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) als voor andere opdrachtgevers, zowel internationaal als nationaal,binnen de regionale en gemeentelijke overheid, instellingen en organisaties, belangengroeperingen en het bedrijfsleven.

Het ministerie van IenWheeft aan SWOV in 2020 een subsidie verleend op grond van deSubsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019. Deze regeling loopt tot en met het boekjaar 2024. In 2020 is €3.987.732 besteed.Daarnaast heeft het ministerie van IenW voor € 250.350 subsidie verleend aan het Kennisnetwerk SPV.

De realisatie op deEU- en overige externe projecten is € 1,85 miljoen, rekening houdend met de externe kosten op deze projecten. Dit is € 500K hoger dan 2019 en begroot. Hiervan heeft € 80K betrekking op de Europese projecten, dat voornamelijk is toe te schrijven aan het ERSO-project dat in 2020 van start is gegaan.Voor derden zijn er ook meer opdrachten uitgevoerd dan was begroot, in totaal ruim € 400K. In 2020 is een aantal grote opdrachten uitgevoerd voor onder andere Rijkswaterstaat, het ministerie van IenW en de Provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant.

Staat van baten en lasten 2020

 

Werkelijk 2020

 

Begroting 2020

 

Werkelijk 2019

 

 

 

BATEN

       

 

 

       

 

Subsidie IenW

4.238.082

 

4.233.550

 

4.237.334

EU-baten

750.672

 

650.412

 

635.764

Baten externe opdrachtgevers

1.208.999

 

706.995

 

832.910

Bijdrage aan Fonds RAI en ANWB

20.000

 

20.000

 

20.000

 

       

 

TOTAAL BATEN

6.217.753

 

5.610.957

 

5.726.008

 

       

 

LASTEN

       

 

 

       

 

Personeelskosten

4.672.018

 

4.391.425

 

4.341.908

Huisvestingskosten

384.680

 

365.000

 

361.769

Afschrijvingskosten

103.937

 

152.000

 

92.405

Overige bedrijfskosten

435.046

 

457.000

 

450.014

Totaal algemene kosten

5.595.681

 

5.365.425

 

5.246.096

 

       

 

Externe kosten IenW projecten

192.190

 

223.000

 

207.373

Externe kosten EU-projecten

21.461

 

-

 

78.137

Externe kosten overige projecten

89.752

 

-

 

38.700

Totaal externe kosten

303.403

 

223.000

 

324.210

 

       

 

TOTAAL LASTEN

5.899.084

 

5.588.425

 

5.570.306

 

 

 

 

 

 

Saldo baten en lasten

318.669

 

22.532

 

155.702

Rentebaten

6

 

-

 

149

 

       

 

RESULTAAT

318.675

 

22.532

 

155.851

 

 

 

 

 

 

BESTEMMING RESULTAAT

       

 

Algemene reserve

289.881

 

22.532

 

135.851

Bestemmingsfonds RAI/ANWB

20.000

 

-

 

20.000

Egalisatiereserve Kennisnetwerk SPV

8.794

 

-

 

-

 

       

 

SALDO STAAT VAN BATEN EN LASTEN

318.675

 

22.532

 

155.851

De bedragen zijn in euro en zijn ontleend aan het financieel verslag SWOV over 2020

Wet Normering Topinkomens

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op SWOV. Het voor SWOV toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (het algemeen bezoldigings-maximum).

Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1

P. van der Knaap

R.G. Eenink

 

Functiegegevens

Directeur-bestuurder

Adjunct Directeur / MT-lid

 

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01-01 - 31-12

01-01 - 31-12

 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

 

Dienstbetrekking?

ja

ja

 

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

131.815

107.684

 

Beloningen betaalbaar op termijn

20.678

20.096

 

Subtotaal

152.493

127.781

 

 

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

 

 

 

 

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

 

Totale bezoldiging

152.493

127.781

 

 

 

 

 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

 

 

 

 

 

Gegevens 2019

 

 

 

bedragen x € 1

P. van der Knaap

R.G. Eenink

H.L. Stipdonk

Functiegegevens

Directeur-bestuurder

Adjunct Directeur / MT-lid

MT-lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01-01 - 31-12

01-01 - 31-12

01-01 - 31-01

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

0,0833

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

128.242

104.690

14.019

Beloningen betaalbaar op termijn

19.915

18.468

1.539

Subtotaal

148.157

123.157

15.558

 

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

16.167

 

 

 

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

148.157

123.157

15.558

 

Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van €1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

Dhr S. de Rouwe

Voorzitter Raad van Toezicht

Dhr. O.C.M. de Bruijn

Lid Raad van Toezicht

Mw. M.M. de Jager

Lid Raad van Toezicht

Dhr. J.P. Schaaij

Lid Raad van Toezicht

Mw. I.B. Schipper

Lid Raad van Toezicht

Dhr. E.T. Verhoef

Lid Raad van Toezicht

Mw. J.M. de Vries

Lid Raad van Toezicht