Privacystatement

SWOV gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van SWOV-diensten en producten. SWOV neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht. SWOV heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (data protection officer) aangesteld die toezicht houdt op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. SWOV hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Eventuele klachten of suggesties kunt u sturen naar privacy@swov.nl.

In dit privacystatement leggen wij uit op welke manier wij gegevens over u verzamelen en hoe we met uw gegevens omgaan. 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

SWOV verwerkt op haar website geen persoonsgegevens, tenzij u deze bewust aan ons verstrekt. We verwerken uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld als u zich heeft aangemeld voor deelname aan een onderzoek, zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief of activiteit, of als u een vraag aan ons heeft gesteld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SWOV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze voor het gebruik van onze diensten aan ons verstrekt. 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij op de website verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Organisatie
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@swov.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SWOV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de hierboven genoemde doelen te realiseren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Nieuwsbrief: Totdat u aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen.
 • Uitnodigingenbestand onderzoek: Totdat u aangeeft dat u geen uitnodigingen voor deelname aan onderzoek meer wilt ontvangen.
 • Deelname onderzoek: Tot tien jaar na afronding van het onderzoek, tenzij anders overeengekomen met betrokkenen.
 • Deelname Kenniscafé’s en andere evenementen: Totdat de activiteit heeft plaatsgevonden en het eventuele verslag is gedeeld.

Cookies

Om onze website optimaal te laten functioneren, maakt SWOV gebruik van functionele en analytische cookies. SWOV plaatst cookies zonder toestemming van de gebruiker:

 • Wanneer informatie moet worden opgeslagen (zoals bijvoorbeeld bij een aanmeldformulier). Hiervoor maakt onze website ook gebruik van de reCAPTCHA v3 service van Google Inc.
 • Voor analyse. Hiervoor gebruikt SWOV Google Analytics.

De cookies en de gegevens die worden verzameld, worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt. De datasets worden niet aan derden ter beschikking gesteld. SWOV maakt in haar rapportages alleen gebruik van gebundelde geaggregeerde anonieme informatie.  Het IP-adres van de bezoeker wordt niet in z’n geheel geregistreerd.

Functionele cookies van andere (derde) partijen

Naast de cookies van Google Analytics en Google reCAPTCHA, worden er op de websites van SWOV soms cookies geplaatst van andere partijen. Hierbij gaat het om cookies van bijvoorbeeld Facebook, YouTube, SlideShare of Twitter. Op iedere dienst van de derde partij zijn de voorwaarden van de derde partij van toepassing. Informatie wordt doorgaans pas verzameld op het moment dat de betreffende knop door de gebruiker wordt ingedrukt. De vraag welke informatie wordt verzameld, hangt van die partij af. SWOV heeft daar geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SWOV. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@swov.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging door u is gedaan, zullen wij altijd uw identiteit controleren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
SWOV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SWOV is sinds september 2019 gecertificeerd volgens de normen ISO27001 (algemene norm voor informatiebeveiliging) en NEN7510 (Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg). Daarnaast voldoet SWOV uiteraard aan de wettelijke eisen die zijn gesteld aan het adequaat beschermen van persoonsgegevens in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). SWOV neemt dus de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Toegang tot persoonsgegevens wordt slechts gegeven aan werknemers van SWOV die ingevolge hun taak toegang moeten hebben tot die gegevens. Met alle medewerkers is geheimhouding contractueel vastgelegd.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming via privacy@swov.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

SWOV verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in opdracht van u of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

SWOV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Contactgegevens

SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag 
Telefoonnummer: 070 317 33 33
Functionaris voor de gegevensbescherming: privacy@swov.nl.

Post- en bezoek- adres per 18 september 2023:
Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag

Bereikbaarheid:
SWOV is goed bereikbaar met openbaar vervoer, fiets en auto. Parkeren kan de eerste 2 uur gratis bij Winkelcentrum Leidschenveen (Jaap Hoekdreef 58).