Verkeersslachtoffers door botsingen tegen geopende laadkleppen van vrachtauto's

Inventarisatie van aantallen slachtoffers en veiligheidseisen aan laadkleppen
Auteur(s)
Schoon, Ing. C.C.; Darouache, S.
Jaar
De SWOV wordt vaak benaderd met de vraag hoeveel slachtoffers er jaarlijks vallen in botsingen tegen een geopende laadklep van een vrachtauto. Dit was aanleiding om de omvang van dit probleem vast te stellen, en tevens te kijken wat er eventueel aan de veiligheid verbeterd zou kunnen worden. Slachtoffers die vallen bij botsingen tegen laadkleppen zijn niet te onderscheiden in de landelijke registratie van verkeersslachtoffers. In deze studie is daarom gebruikgemaakt van het Letsel Informatie Systeem (LIS) van Consument en Veiligheid. Het LIS-bestand bevat slachtoffergegevens van privé-, sport-, arbeids- en verkeersongevallen. Het zijn gegevens van slachtoffers die zich hebben gemeld op de afdeling Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis. Het blijkt dat in Nederland jaarlijks gemiddeld 20 voetgangers en 30 overige verkeersdeelnemers (fietsers, bromfietsers) zich na een botsing tegen een geopende laadklep melden op de afdeling Spoedeisende Hulp. Dit aantal is relatief laag vergeleken met overige ongevallen met laadkleppen. In relatie met arbeid zijn dit jaarlijks gemiddeld ruim 800 slachtoffers en in de privé-sfeer (zelf verhuizen en dergelijke) gemiddeld ongeveer 200 slachtoffers. Er zijn Europese eisen waaraan laadkleppen dienen te voldoen. Onder de meer algemene eisen - een EU-machinerichtlijn, waaronder ook laadkleppen vallen - valt bijvoorbeeld het vermijden van scherpe kanten en hoeken. De EU-machinerichtlijn gaat over arbeidgerelateerd risico en niet over gevaar voor derden, zoals verkeersdeelnemers. Een CEN-norm voor laadkleppen schenkt wel aandacht aan verkeersdeelnemers via eisen aan de signalering: een geopende laadklep dient vanuit alle zijden en zowel in het daglicht als in het donker te zien te zijn. Voorbeelden van signaleringsmiddelen zijn: lichten, reflecterende vlaggen en reflecterende stickers. In de huidige praktijk behoeven bij de jaarlijks verplichte keuring van laadkleppen alleen lichten óf vlaggen aanwezig te zijn. Verder is in de praktijk de signalering meestal niet van de zijkant te zien. Een (duurzame) signalering van de laadklep is problematisch door het intensieve gebruik. De SWOV daagt de industrie uit innoverende technieken toe te passen die kunnen bijdragen aan een veiliger en duurzamer ontwerp van de laadklep. Verder beveelt de SWOV aan de ontwerp- en keuringseisen aan te scherpen.
Road crash casualties from collisions with opened lorry tailboards; Inventory of numbers of casualties and tailboard safety requirements SWOV is often asked the question of how many casualties there are each year in collisions with an opened lorry tailboard. This was the reason to determine the size of this problem, and to simultaneously examine what could be done to improve safety. Casualties as a result of collisions with tailboards cannot be distinguished in the national road casualty registration. That is why this study used the Injury Surveillance System 'LIS' of the Consumer Safety Institute. The LIS database contains casualty details of domestic, sport, industrial, and traffic accidents. The casualties are those who have reported for treatment at the Accident & Emergency (A&E) department of a hospital. It appears that in the Netherlands, there is an annual average of 20 pedestrians and 30 other road users (cyclists, mopedists, and light-mopedists) who report at an A&E department after a collision with an opened tailboard. These numbers are relatively small compared with other categories of accidents with tailboards. There are, annually, more than 800 casualties of industrial accidents and about 200 domestic accidents (moving house oneself, etc.). There are European Union requirements that tailboards have to comply with. The more general requirements (an EU machine guideline, including tailboards) include, for example, avoiding sharp edges and corners. The EU machine guideline covers the labour-related risk, and not the danger for third parties such as road users. A CEN norm for tailboards does pay attention to road users via requirements of the signalling: an opened tailboard must be visible from all sides at night as well as during the daytime. Examples of signalling devices are: lights, reflecting flags, and reflecting stickers. According to current practice, the obligatory annual testing of tailboards only ensures that lights ór flags are installed. It is also current practice that signalling is not usually visible from the side. A (sustainable) signalling of the tailboard is a problem because they are used so intensively. SWOV challenges the industry to apply innovative techniques that can contribute to a safer and more sustainable design of the tailboard. Furthermore, SWOV recommends that the design and testing requirements are made stricter.
Rapportnummer
D-2004-2
Pagina's
18
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.