Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bepaalt de SWOV-strategie en stelt daarnaast de volgende zaken vast: begrotingen, financiële verslagen, aanvragen tot verlening van de doelsubsidie, financieel meerjarenplannen en jaarverslagen.

De Raad van Toezicht komt vier maal per jaar bijeen en bestond op 31 december 2018 uit: 

  • dhr. S. de Rouwe (onafhankelijk voorzitter)
  • dhr. O.C.M. de Bruijn (RAI Vereniging)
  • mw. M.M. de Jager (ANWB)
  • dhr. mr. J.P. Schaaij (Nationaal Groenfonds)
  • mw. prof. dr. I.B. Schipper (LUMC)
  • dhr. prof. dr. E.T. Verhoef (VU Amsterdam)
  • mw. drs. J.M. de Vries (op voordracht van de OR)

Waarnemer ministerie van Infrastructuur en Milieu: mevrouw drs. R. Clabbers.