Hoe verhouden de kosten zich tot eerdere schattingen?

Antwoord

De schatting van de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen in 2020, € 27 miljard, is beduidend hoger dan eerdere schattingen: € 17 miljard in 2018 [3] en € 12,5 in 2009 [4]. De belangrijkste verklaring voor de hogere schatting voor 2020 is dat nieuwe waarden voor immateriële kosten van doden en ernstig gewonden uit het internationale VALOR-onderzoek zijn gebruikt (zie ook de vraag Wat verstaan we onder immateriële kosten van verkeersongevallen?). De nieuwe waarden voor Nederland zijn ruim twee maal zo hoog als eerdere schattingen. De invloed daarvan op de totale kosten is groot, omdat immateriële kosten een groot aandeel hebben in de totale kosten. Met de nieuwe waarden is dit aandeel verder toegenomen. Daarnaast zijn enkele nieuwe databronnen gebruikt, onder meer voor voertuigschade en filekosten, en zijn de reële kosten gestegen (dat willen zeggen los van inflatie). Bij reële kostenstijgingen gaat het om algemene stijgingen van bijvoorbeeld de kosten van voertuigreparaties en verzekeringen. Deze factoren zorgen ervoor dat de kosten ruim € 10 miljard hoger zijn dan de schatting voor 2018. De inflatie leidt tot een kostenstijging die relatief gering is: als gevolg van de inflatie stijgen de kosten tussen 2018 en 2020 met € 1,3 miljard. Naast deze factoren die de totale kosten verhogen, is het aantal slachtoffers in 2020 lager dan in 2018, waardoor de totale kosten € 2 miljard lager uitvallen (zie Afbeelding 2).

Het verschil met de schatting van 2009 wordt door de dezelfde factoren verklaard. De invloed van de nieuwe waarden voor immateriële kosten is groter, omdat in de schatting voor 2009 immateriële kosten van lichtgewonden nog niet werden meegenomen (en in 2018 wel). Ook is er meer inflatie, maar de invloed van een daling van het aantal slachtoffers op de kosten is geringer. Het aantal ernstig gewonden was in 2020 namelijk hoger dan in 2009, terwijl het aantal doden en lichtgewonden wel afnam.

Afbeelding

Afbeelding 2. Verklaringen voor het verschil van de kostenschatting voor 2020 (weergegeven als de nullijn) met eerdere schattingen voor 2009 en 2018 [1].

Image
pv-20090422-01.jpg
Onderdeel van factsheet

Kosten van verkeersongevallen

De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen worden geschat op € 27 miljard in 2020 (met een bandbreedte van € 15 tot € 36 miljard). Dit is Meer

Deze factsheet gebruiken?