Hoe verhouden de kosten zich met andere verkeersgerelateerde kosten?

Antwoord

De kosten van verkeersongevallen zijn met ongeveer € 27 miljard (€ 15 tot € 36 miljard) beduidend hoger dan andere maatschappelijke kosten door verkeer: de kosten van files worden geschat op € 3,5 tot € 4,6 miljard (alleen hoofdwegennet) [3] en de kosten van schade aan het milieu door wegverkeer op € 7,3 miljard (bron: KiM, persoonlijke communicatie; bewerking SWOV [i]). Evenals de kosten van ongevallen, hebben de milieukosten een ruime bandbreedte (€ 5,7 tot € 18,1 miljard).

Afbeelding

Afbeelding 7. Geschatte maatschappelijke kosten die aan het wegverkeer zijn gerelateerd, 2018 (KiM [3]).

Bij filekosten gaat het niet alleen om de kosten van direct reistijdverlies, maar ook om kosten door onbetrouwbaarheid van reistijden, aanpassingen van reisgedrag aan files (omrijden, ander reistijdstip en dergelijke) en indirecte kosten, zoals effecten op het openbaar vervoer. Milieukosten zijn de kosten door luchtvervuilende emissies, emissie van CO2 en geluidsoverlast, wat leidt tot bijvoorbeeld gezondheidsschade en schade aan gebouwen [23]. Vooral de kosten van CO2-emissie zijn onzeker en zorgen voor de grote bandbreedte.


[i] Het KiM berekende de kosten voor het jaar 2018. De kosten zijn uitgedrukt in prijspeil 2020 op basis van inflatie (consumentenprijsindex; bron: CBS Statline). Filekosten zijn daarnaast aangepast aan loonkostenontwikkeling (bron: CBS Statline) met een inkomenselasticiteit 0,5 (zie [22]). Het effect van de Covid19-pandemie op de filekosten is niet verwerkt.

Image
pv-20090422-01.jpg
Onderdeel van factsheet

Kosten van verkeersongevallen

De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen worden geschat op € 27 miljard in 2020 (met een bandbreedte van € 15 tot € 36 miljard). Dit is Meer

Deze factsheet gebruiken?