Welke kruispunttypen zijn het veiligst?

Antwoord

Uit onderzoek [9] blijkt dat rotondes de veiligste kruispunttypen zijn. Hieronder staat een lijstje met kruispunttypen in volgorde van meest veilig naar minst veilig[i]:

  1. Rotonde. Rotondes zijn veiliger dan conventionele kruispunten, zo blijkt uit onderzoek waarin ongevalsrisico’s op verschillende typen kruispunten met elkaar worden vergeleken [9]. Een recente publicatie [10] komt echter tot andere conclusies en stelt dat er op rotondes juist meer slachtofferongevallen plaatsvinden dan op conventionele kruispunten. Het is niet bekend in hoeverre dit recente resultaat veroorzaakt wordt doordat relatief onveilige kruispunten eerder worden omgebouwd tot rotonde dan relatief veilige kruispunten. Voor- en nastudies, op dezelfde locatie, [11] [12] hebben aangetoond dat het ombouwen van kruispunten naar rotondes leidt tot aanzienlijke slachtofferreducties.
  2. Kruispunt met voorrangsregeling. De intensiteiten op deze kruispunten zijn vaak lager dan op kruispunten met een verkeersregelinstallatie (VRI). Ook is het ontwerp van een voorrangskruispunt eenvoudiger dan kruispunten met een VRI. Dit zorgt voor minder complexe situaties en daardoor ontstaan er minder ongevallen.
  3. Kruispunt met VRI. Deze kruispunten zijn over het algemeen onveiliger dan de andere kruispunttypen. Dit type kruispunt wordt vaak toegepast wanneer het aantal passerende motorvoertuigen voor andere kruispunttypen te hoog is om te verwerken. Kruispunten met een VRI zijn vaak complex omdat de capaciteit hoger is dan bij andere kruispunten. Dit kan voor meer onveiligheid zorgen. De capaciteit van een kruispunt heeft te maken met het aantal rijstroken op de takken en de verdeling van het verkeer over deze takken

Verder is er recentelijk een nieuw kruispunttype bijgekomen: het voorrangsplein (zie voor een beschrijving de vraag Welke typen kruispunten kunnen we onderscheiden? ). Het is echter nog te vroeg om dit kruispunttype op te nemen in het bovenstaande lijstje, omdat voorrangspleinen nog niet voldoende zijn geëvalueerd. Er bestaan wel enkele afstudeeronderzoeken naar voorrangspleinen. De algemene conclusie uit deze onderzoeken is, dat een voorrangsplein meer conflictpunten heeft dan een enkelstrooksrotonde. Deze conflictpunten liggen echter wel verder uit elkaar dan op een voorrangskruispunt, de conflicttypen zijn anders dan op andere kruispunttypen en de conflicten vinden plaats op lagere snelheid.  

Zie de volgende drie afstudeeronderzoeken voor meer informatie over de veiligheid van voorrangspleinen ‘Het voorrangsplein: een nieuw kruispunttype?’ [13], ‘A comparison between the pleintje, priority intersection & roundabout’ [14] en ‘Voorrangspleinen buiten de bebouwde kom’ [15].


[i] Gelijkwaardige kruispunten, dus zonder voorrangsregeling en rechts ‘in de voorrang’, horen niet in dit rijtje thuis omdat ze een ander toepassingsgebied hebben. Namelijk de verblijfsgebieden (30 en 60km/uur-zones). Ze zijn daarom niet te vergelijken met de kruispunten in dit rijtje.

Onderdeel van factsheet

Rotondes en andere kruispunten

Ongeveer een derde van de verkeersdoden op Nederlandse wegen valt op kruispunten. Binnen de bebouwde kom is dit bijna de helft en buiten de bebouwde Meer

Deze factsheet gebruiken?