Artikel: Do road user roles serve as social identities? Differences between self-described cyclists and car drivers

SWOV-onderzoeker Hoekstra publiceerde het artikel 'Do road user roles serve as social identities? Differences between self-described cyclists and car drivers' in Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. 

Onderzoek in verschillende domeinen heeft aangetoond dat mensen zichzelf en anderen categoriseren als ingroup ("wij") en outgroup ("hen") leden, resulterend in stereotypering en attributiefouten die een negatief effect kunnen hebben op sociaal gedrag. 

Om te bepalen of dergelijke patronen zich ook voordoen ​​in het wegverkeer, werd een experimenteel online onderzoek uitgevoerd met behulp van scenario's van ongereguleerde verkeerssituaties waarin het type andere weggebruiker werd afgewisseld (fietser versus automobilist). Onderzocht werd of weggebruikers die zichzelf beschreven als een automobilist (N = 330) of een fietser (N = 315) 1) aangaven meer overeenkomstig te hebben met leden van hun respectievelijke ingroup dan outgroup, 2) negatiever waren over respectieve outgroup dan ingroup leden in termen van hun verwachtingen over andere weggebruikers, 3) meer dispositionele en minder situationele attributies maakten over een outgroup-lid diegeen voorrang gaf dan over een ingroup-lid, en 4) meer bereidheid toonden om boetes te verhogen voor de outgroup dan voor de ingroup. 

Uit de resultaten bleek dat zowel zelfbenoemde automobilisten als fietsers meer gemeen hadden met hun ingroup dan met hun outgroup. Zelfbenoemde automobilisten waren ook het minst geneigd om te verwachten voorrang te krijgen van fietsers in vergelijking met automobilisten, terwijl zelfbenoemde fietsers  in vergelijking met zelfbenoemde automobilistenminder vaak verwachtten dat automobilisten hen voorrang zouden verlenen. Zelfbenoemde automobilisten waren meer geneigd om regelovertredend gedrag van fietsers toe te schrijven aan eigenschappen van de fietsers zelf en minder geneigd om dit gedrag toe te schrijven aan de omstandigheden in vergelijking met de wijze waarop ze regelovertredend gedrag van automobilisten interpreteerden. Ook waren zelfbenoemde automobilisten het meest geneigd om hun outgroup te benadelen ten opzichte van hun ingroup in termen van het verhogen van verkeersboetes. 

Aangezien het toeschrijven van gedrag aan persoonlijke kenmerken in plaats van persoonlijke omstandigheden tot agressief gedrag kan leiden, suggereren de resultaten van dit onderzoek dat fietsers, die waarschijnlijk het meest afhankelijk zijn van de welwillendheid en vergevingsgezindheid van bestuurders van gemotoriseerde voertuigen, minder kans hebben om het te ontvangen. Dit betekent dat hoewel zelfbenoemde fietsers en automobilisten beiden onderscheid maken tussen ingroups en outgroups in het verkeer, dit onderscheid veel gecompliceerdere consequenties kan hebben dan de eenvoudige termen 'wij' en 'zij' impliceren.

Lees het hele artikel »