Gepubliceerd: rapporten Stelselherziening medische rijgeschiktheid

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil weten of er alternatieve scenario’s mogelijk zijn om de medische rijgeschiktheid van rijbewijsbezitters gedurende de looptijd van het rijbewijs te beoordelen. Daarmee zoekt het ministerie naar een meer risicogestuurde aanpak die aansluit bij het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Op verzoek van het ministerie heeft SWOV hiervoor in 2019 een onderzoeksopzet ontwikkeld, die uitging van vijf deelonderzoeken. De rapportages van deze deelonderzoeken zijn, 19 oktober 2020, gepubliceerd.

In de eerste twee deelonderzoeken, die door AEF zijn uitgevoerd, zijn respectievelijk het huidige Nederlandse stelsel voor beoordeling van de medische rijgeschiktheid en de stelsels uit het buitenland beschreven. Het derde deelonderzoek, dat SWOV heeft uitgevoerd, was een literatuurstudie naar innovatieve methoden om de medische rijgeschiktheid te beoordelen. In het vierde deelonderzoek heeft AEF het draagvlak onderzocht voor tien alternatieve scenario’s.

In het vijfde en laatste deelonderzoek, dat nu is afgerond, zijn veelbelovende alternatieve elementen voor het huidige stelsel geëvalueerd aan de hand van de kosten, baten en het draagvlak onder experts, organisaties en rijbewijsbezitters. Het resultaat is een selectie van elementen die het geschiktst lijken om de risicogestuurdheid en efficiëntie van het huidige stelsel te verbeteren.