SWOV-onderzoek naar het Oxboard

Naar aanleiding van uitingen in de media van de importeur van het Oxboard over de verkeersveiligheid van dit product legt SWOV graag uit wat is onderzocht en wat de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn.

Wat is een Oxboard?

Een Oxboard is een eenassig, zelfbalancerend elektrisch aangedreven voertuig. Het wordt ook wel ‘hoverboard’ genoemd.

Mag ik in Nederland een Oxboard op de openbare weg gebruiken?

Nee: met een Oxboard mag u niet op de openbare weg of op de stoep rijden aangezien het niet behoort tot een van de wettelijk vastgestelde voertuigcategorieën. Het gebruik van een Oxboard op de openbare weg is dus strafbaar, de berijder is niet verzekerd en het apparaat kan zelfs door de politie in beslag worden genomen. U mag met een Oxboard wel rijden op eigen terrein. Dat terrein mag dan niet toegankelijk zijn voor openbaar verkeer.
Zie ook: rijksoverheid.nl

Mag een Oxboard straks op de openbare weg als ‘bijzondere bromfiets’?

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu kan besluiten om innovatieve voertuigen toe te laten op de openbare weg. Zo’n voertuig krijgt dan de status ‘bijzondere bromfiets’. De Segway is hiervan een bekend voorbeeld. U moet minimaal 16 jaar zijn om op een bijzondere bromfiets te mogen rijden.

Een fabrikant of importeur kan bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu een aanvraag indienen om toegelaten te worden op de openbare weg. Op basis van een door de importeur aan te leveren dossier, met daarin testrapporten die het veiligheids- en milieubeschermingsniveau aantonen, kan het ministerie al dan niet besluiten het Oxboard toe te laten op de openbare weg. Mocht de fabrikant of importeur besluiten een aanvraag in te dienen,  dan kan het SWOV-onderzoek onderdeel van het dossier zijn.  

Zie ook: wetten.overheid.nl

Wat heeft SWOV onderzocht?

SWOV heeft onderzocht in welke mate het Oxboard voldoet aan de principes van een Duurzaam Veilig wegverkeer, zoals gelijkwaardigheid in snelheid, richting en massa en de voorspelbaarheid van gedrag. Daarnaast heeft SWOV een praktijkproef uitgevoerd om de voertuigbeheersing van het Oxboard te vergelijken met de Paukool, een vergelijkbaar product dat al wel is toegelaten op de openbare weg.

Om een aanvraag in te kunnen dienen zal er behalve naar veiligheidsaspecten ook gekeken moeten worden naar milieu-effecten en een aantal technische toetsingscriteria. De door SWOV beoordeelde veiligheidsaspecten vormen overigens geen uitputtende lijst.

 Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek?

  • SWOV concludeert dat toetsing van het Oxboard aan de principes van Duurzaam Veilig wegverkeer geen indicaties oplevert dat de verkeersveiligheid nadelig wordt beïnvloed, maar dat in algemene zin wel geldt dat de toenemende diversiteit van voertuigtypen het steeds ingewikkelder maakt om een veilig wegverkeer te realiseren.
  • Het Oxboard scoort (na beperkte oefening door de testpersonen) in de praktijktoets lager dan de Paukool, maar ruim voldoende op de onderzochte onderdelen: bochten, rechtuit rijden, overgang van drempels en uitwijken of snelheid minderen bij een onverwachte gebeurtenis.
  • Op basis van de huidige toetsresultaten ziet SWOV geen bezwaren om het voertuig op het voetpad toe te laten met een maximumsnelheid van 6 km/uur. Bij een hogere snelheid ligt het fietspad voor de hand, maar omdat de interactie met andere weggebruikers niet kon worden onderzocht concludeert SWOV dat toelating op het fietspad pas kan worden vastgesteld na een (tijdelijke) periode van gedogen.
  • Het is van belang dat mensen niet ongeoefend met het voertuig de openbare weg opgaan. SWOV beveelt een ruime oefentijd aan (minimaal een half uur) in een veilige omgeving. Dit is van belang voor de beheersing van het board, maar – bij eventuele toelating op de openbare weg – ook voor de herkenbaarheid en voorspelbaarheid van het gedrag van Oxboard-berijders. Hiertoe zou – naar voorbeeld van skaters – een gedragscode kunnen worden opgesteld.
  • Gebruikers van het Oxboard moeten het advies krijgen om beschermingsmiddelen zoals helm en knie-, pols- en elleboogbeschermers te dragen.
  • Mensen met een evenwichtsstoornis wordt afgeraden om gebruik te maken van het Oxboard.