Verenigde Naties: verlaag snelheidslimiet binnen de kom naar 30 km/uur

De Verenigde Naties roepen op tot een wereldwijde verlaging van de snelheidslimiet naar 30 km/uur daar waar mensen lopen, leven en spelen. De oproep wordt gedaan in het kader van de Global Road Safety Week die maandag 17 mei van start is gegaan. Met de verlaging van de snelheidslimiet willen de Verenigde Naties haar doelstelling dichterbij brengen om het aantal verkeersslachtoffers in 2030 te hebben gehalveerd.

Ook in Nederland is de discussie over een verlaging van de standaard snelheidslimiet naar 30 km/uur binnen de bebouwde kom actueel. In navolging van een motie die in oktober 2020 door de Tweede Kamer is aangenomen, werkt CROWmomenteel – samen met diverse partijen - aan een afwegingskader dat wegbeheerders moet helpen om tot veilige keuzes te komen bij de aanwijzing en inrichting van 30 km/uur-wegen.

Nieuwe wegcategorie: GOW30

SWOV-onderzoek wees al uit dat een algemene limietverlaging binnen de kom in feite de introductie van een nieuwe wegcategorie vraagt: de gebiedsontsluitingsweg met een limiet van 30 km/uur (GOW30). Het zijn wegen waar momenteel ‘doorstromen’ en ‘uitwisselen’ worden gecombineerd, waar nu nog een limiet van 50 km/uur geldt, maar waar de weginrichting niet aan de veiligheidseisen voldoet: de zogenoemde ‘grijze wegen’. Op dit moment houdt SWOV zich bezig met de vraag welke inrichtingseisen er voor de nieuwe wegcategorie GOW30 zouden moeten gelden.

Effect van de inrichting onderzoeken

Hoofd Infrastructuur & Verkeer van SWOV, Wendy Weijermars: ‘De inrichtingskenmerken moeten gericht zijn op een geloofwaardige snelheidslimiet van 30km/uur, voldoende herkenbaarheid voor de weggebruiker en het voldoende faciliteren van doorgaand verkeer. Aangezien het een nieuwe wegcategorie betreft, is echter nog niet duidelijk hoe deze inrichtingskenmerken in de praktijk precies zullen gaan uitpakken en wat de invloed van bepaalde keuzes is op de verkeersveiligheid. Daarom willen we kijken hoe we de effecten van die inrichtingskenmerken in de vorm van een voor- en nastudie, nauwgezet kunnen volgen. Hierbij willen we ook de effecten meenemen op andere relevante terreinen zoals de doorstroming, de hulpdiensten en het OV.'

Wendy Weijermars verzorgt op 27 mei een inleiding over de aanleiding, achtergronden en gevolgen van een algemene limiet van 30 km/u tijdens een door Goudappel georganiseerd webinar.