Hoe is het aantal verkeersdoden verdeeld over de verschillende soorten wegen?

Antwoord

Bekend is dat 47% van de verkeersdoden het gevolg is van een verkeersongeval buiten de bebouwde kom en 42% van een ongeval binnen de bebouwde kom (Afbeelding 6). Van de overige 11% is de ongevalslocatie niet bekend omdat gegevens daarover alleen in BRON staan en dus alleen bekend zijn voor verkeersdoden die in BRON zijn geregistreerd. Niet alle verkeersdoden worden echter in BRON geregistreerd (zie ook de vraag Hoe wordt het aantal verkeersdoden in Nederland vastgesteld?). In 2023 ontbreken 77 (11%) van de 684 werkelijke verkeersdoden (volgens het CBS) in het BRON-bestand, waardoor we van dat deel niet weten waar het ongeval heeft plaatsgevonden. 

Afbeelding 6. Verkeersdoden in 2023 naar locatie van het ongeval binnen of buiten de bebouwde kom (volgens BRON), als aandeel van het totaal aantal verkeersdoden. Bronnen: IenW (BRON), CBS (Statistiek Verkeersdoden), bewerking SWOV.

Afbeelding 7 toont de verkeersdoden in 2023 naar snelheidslimiet. Hier is te zien dat op 50km/uur-wegen en op 80km/uur-wegen het grootste aandeel doden valt (respectievelijk 29% en 18% van het totale aantal verkeersdoden). Ook op 60km/uur-wegen valt een aanzienlijk deel, namelijk 17% van de verkeersdoden. Op wegen met een snelheidslimiet van 30km/uur of lager valt 11% van het totaal aantal verkeersdoden. Tot slot valt op wegen met een snelheidslimiet van 100, 120 of 130 km/uur 9% van de verkeersdoden. Van de overige verkeersdoden is de ongevalslocatie of de snelheidslimiet ter plaatse van het ongeval niet bekend.

Van het totaal aantal verkeersdoden in 2023 vielen 58% op wegvakken en 30% op kruispunten (zie Afbeelding 8).

Afbeelding 7. Verkeersdoden in 2023 naar snelheidslimiet (volgens BRON), als aandeel van het totaal aantal verkeersdoden. Bronnen: IenW (BRON), CBS (Statistiek Verkeersdoden), bewerking SWOV.
Afbeelding 8. Verkeersdoden in 2023 naar wegvak en kruispunt (volgens BRON), als aandeel van het totaal aantal verkeersdoden. Bronnen: IenW (BRON), CBS (Statistiek Verkeersdoden), bewerking SWOV.

Afbeelding 9 toont de verkeersdoden 2023 in ongevallen naar wegbeheerder. Het grootste deel van de verkeersdoden in Nederland valt op gemeentelijke wegen (62% van het totaal aantal verkeersdoden), gevolgd door provinciale wegen (15% van het totaal) en wegen van het Rijk (10% van het totaal). De minste doden vallen op wegen van overige wegbeheerders zoals waterschappen (1% van het totaal). Deze cijfers reflecteren niet alleen de mate van gevaar op deze wegen, maar vooral ook de hoeveelheid wegen en verkeer over deze wegen.

Afbeelding 9. Verkeersdoden in 2023 naar wegbeheerder (volgens BRON), als aandeel van het totaal aantal verkeersdoden. Bronnen: IenW (BRON) CBS (Statistiek Verkeersdoden), bewerking SWOV.
Image
Afbeelding FS Verkeersdoden
Onderdeel van factsheet

Verkeersdoden in Nederland

In 2023 vielen er 684 doden in het verkeer in Nederland. Dat zijn 61 verkeersdoden minder dan een jaar eerder, maar opnieuw meer dan tussen 2010 en Meer

Deze factsheet gebruiken?