Financiële verantwoording

Het jaar 2021 is afgesloten met een negatief operationeel resultaat, dat uitkomt op € 8K. Nadat hiervan € 20K is toegevoegd aan het bestemmingsfonds RAI/ANWB en € 11K aan de egalisatiereserve Kennisnetwerk SPV komt er een bedrag van € 39K ten laste van de algemene reserve. Dit is grotendeels toe te schrijven aan een overschrijding van € 29K op de subsidie van IenW en €12K ingeschat verlies op het EU project LEVITATE. De weerstandscapaciteit wordt daarmee iets lager, maar we blijven daarmee ruimschoots binnen de bandbreedte.  

Balans per 31 december 2021

(na resultaatbestemming)

 

31-12-2021

 

31-12-2020

 

 

ACTIVA

   

 

 

   

 

Vaste activa

   

 

Immateriële vaste activa

63.648 

 

73.750 

Materiële vaste activa

168.422 

 

218.015 

 

232.070 

 

291.765 

 

   

 

Vlottende activa

   

 

Vorderingen

401.935 

 

955.187

Rekening courant STIWAS

25.163 

 

57.315 

Liquide middelen

2.423.840 

 

1.944.645 

 

2.850.938 

 

2.488.471 

 

 

 

 

TOTAAL ACTIVA

       3.083.008 

 

2.780.236 

 

   

 

PASSIVA

   

 

 

   

 

Eigen vermogen

   

 

Algemene reserve

1.568.160 

 

1.607.571 

Bestemmingsfonds

191.293 

 

171.293 

Egalisatiereserve

19.988 

 

8.794 

 

1.779.441 

 

1.787.658 

 

   

 

Voorzieningen

54.478 

 

56.276 

 

   

 

Onderhanden projecten

551.859 

 

252.353 

 

   

 

Kortlopende schulden

697.230 

 

683.949 

 

   

 

TOTAAL PASSIVA

3.083.008 

 

2.780.236

De bedragen zijn in euro en zijn ontleend aan het financieel verslag SWOV over 2021

SWOV-onderzoek bestrijkt het gehele gebied van verkeersveiligheid, infrastructuur, voertuigen, mens en gedrag. In 2021 werden vele onderzoeks- en/of adviesprojecten uitgevoerd, zowel binnen het jaarprogramma dat is overeengekomen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) als voor andere opdrachtgevers, zowel internationaal als nationaal,  binnen de regionale en gemeentelijke overheid, instellingen en organisaties, belangengroeperingen en het bedrijfsleven.  

Het ministerie van IenW heeft aan SWOV in 2021 een subsidie verleend op grond van de Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019. Deze regeling loopt tot en met het boekjaar 2024. Voor het jaar 2021 heeft het ministerie van IenW een beschikking afgegeven voor een bedrag van € 4.128.304 dat in zijn geheel is besteed. Daarnaast heeft het ministerie van IenW voor € 250.000 subsidie verleend aan het Kennisnetwerk SPV, waarvan € 238.806 is besteed. 

De baten EU en overige externe projecten bedragen € 1,27 miljoen in 2021. Dit is € 200K lager dan begroot en € 500K lager dan 2020. De baten Europese projecten waren in lijn met de verwachting voor 2021, de omzet op de overige projecten lag wat lager. Dit werd onder andere veroorzaakt door een lager aantal fte, maar ook een lagere productiviteit vanwege een hoog ziekteverzuim. 

Staat van baten en lasten 2020

 

Werkelijk 2021

 

Begroting 2021

 

Werkelijk 2020

 

 

 

BATEN

       

 

 

       

 

Subsidie IenW

4.374.122 

 

4.361.304 

 

4.238.082 

EU-baten

545.382 

 

544.695 

 

750.672 

Baten externe opdrachtgevers

800.176 

 

936.186 

 

1.208.999 

Bijdrage aan Fonds RAI en ANWB

20.000

 

20.000

 

20.000

 

       

 

TOTAAL BATEN

5.739.681 

 

5.862.185 

 

6.217.753 

 

       

 

LASTEN

       

 

 

       

 

Personeelskosten

4.487.398 

 

4.612.753 

 

4.672.018 

Huisvestingskosten

385.908 

 

372.000 

 

384.680 

Afschrijvingskosten

124.812 

 

152.800

 

103.936 

Overige bedrijfskosten

531.146 

 

512.200 

 

435.046 

Totaal algemene kosten

5.529.264 

 

5.365.425

 

5.595.680 

 

       

 

Externe kosten IenW projecten

138.023 

 

204.432 

 

192.190 

Externe kosten EU-projecten

11.597 

 

-

 

21.461 

Externe kosten overige projecten

59.172 

 

-

 

89.752 

Totaal externe kosten

303.403

 

204.432 

 

303.403 

 

       

 

TOTAAL LASTEN

5.738.056 

 

5.859.185 

 

5.899.084 

 

 

 

 

 

 

Saldo baten en lasten

1.625 

 

3.000

 

318.669 

Rentebaten

-9.841 

 

-

 

6

 

       

 

RESULTAAT

-8.217 

 

3.000

 

318.675 

 

 

 

 

 

 

BESTEMMING RESULTAAT

       

 

Algemene reserve

-39.411 

 

3.000

 

289.881  

Bestemmingsfonds RAI/ANWB

20.000

 

-

 

20.000 

Egalisatiereserve Kennisnetwerk SPV

11.194 

 

-

 

8.794 

 

       

 

SALDO STAAT VAN BATEN EN LASTEN

-8.217 

 

3.000

 

318.675 

De bedragen zijn in euro en zijn ontleend aan het financieel verslag SWOV over 2020

Wet Normering Topinkomens

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op SWOV. Het voor SWOV toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (het algemeen bezoldigings-maximum).

Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1

P. van der Knaap

R.G. Eenink

 

Functiegegevens

Directeur-bestuurder

Adjunct Directeur / MT-lid

 

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01-01 - 31-08

01-01 - 31-12

 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

 

Dienstbetrekking?

ja

ja

 

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

94.622 

109.262 

 

Beloningen betaalbaar op termijn

14.697 

20.453 

 

Subtotaal

109.319 

129.715 

 

 

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

139.333

209.000

 

 

 

 

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

 

Totale bezoldiging

109.319 

129.715 

 

 

 

 

 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

 

 

 

 

 

Gegevens 2020

 

 

 

bedragen x € 1

P. van der Knaap

R.G. Eenink

 

Functiegegevens

Directeur-bestuurder

Adjunct Directeur / MT-lid

 

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01-01 - 31-12

01-01 - 31-12

 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

 

Dienstbetrekking?

ja

ja

 

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

131.815 

107.684 

 

Beloningen betaalbaar op termijn

20.678 

20.096 

 

Subtotaal

152.493 

127.781 

 

 

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

 

 

 

 

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

 

Totale bezoldiging

152.493 

127.781 

 

 

Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van €1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

Dhr S. de Rouwe

Voorzitter Raad van Toezicht

Dhr. O.C.M. de Bruijn

Lid Raad van Toezicht

Mw. M.M. de Jager

Lid Raad van Toezicht

Dhr. J.P. Schaaij

Lid Raad van Toezicht

Mw. I.B. Schipper

Lid Raad van Toezicht

Dhr. E.T. Verhoef

Lid Raad van Toezicht

Mw. J.M. de Vries

Lid Raad van Toezicht

Dhr. J. Hageman

Lid Raad van Toezicht