Aanbevelingen verkeersveiligheid Noord-Holland

In 2021 kwamen 88 mensen om het leven in het Noord-Hollandse verkeer (waarvan 49 in de Vervoerregio Amsterdam). Het aantal verkeersdoden in Noord-Holland laat geen significante stijging of daling zien over het laatste decennium. Daarnaast raakten in 2021 1.060 mensen ernstig gewond in het Noord-Hollandse verkeer, waarvan 520 in de Vervoerregio Amsterdam. Het aantal ernstig verkeersgewonden in Noord-Holland is in de periode 2018-2021 met 8% gestegen ten opzichte van 2014-2017. Dit blijkt uit de SWOV-analyse De Staat van de Verkeersveiligheid – Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdam 2023. Bij gelijkblijvend beleid verwacht SWOV dat het aantal ernstig verkeersgewonden in Noord-Holland de komende decennia fors zal stijgen tot zo’n 1.900 à 2.100 ernstig verkeersgewonden per jaar in 2040. Van het aantal verkeersdoden wordt verwacht dat dit zal stagneren op een aantal tussen de 80 en 95.
 
In opdracht van de provincie Noord-Holland en de vervoerregio Amsterdam analyseerde SWOV de verkeersveiligheidsontwikkelingen in beide gebieden. Eerder voerde SWOV eenzelfde analyse uit voor de provincie Limburg.
 
Het SWOV-rapport sluit af met aanbevelingen om de verkeersveiligheid te verbeteren:

  • Geef prioriteit aan de veiligheid van fietsers. Zij vormen de grootste groep ernstige verkeersslachtoffers, en de aantallen stijgen in Noord-Holland over de tijd, vooral onder oudere fietsers. 
  • Zet verder in op veilige infrastructuur. Veel slachtoffers vallen op wegen in beheer van gemeenten (ongeveer 63% van het aantal verkeersdoden), met een tendens naar meer slachtoffers op wegen met een limiet tot 50 km/uur (binnen de bebouwde kom).
  • Besteed ook aandacht aan provinciale wegen. Op provinciale wegen blijven veel verkeersslachtoffers vallen (ongeveer 17% van het aantal verkeersdoden). Dit aantal daalt niet in recente jaren.
  • Verbeter de metingen van risico-indicatoren. Gegevens over risico-indicatoren spelen een cruciale rol bij het risicogestuurd werken zoals afgesproken in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, maar zijn nu nog beperkt beschikbaar.
  • Blijf inzetten op de combinatie van handhaving en gedragsbeïnvloeding; dit blijven belangrijke componenten van verkeersveiligheidsbeleid. 
  • Zet in op een combinatie van effectieve maatregelen, binnen elk van de 3 E’s: ‘engineering’ (infrastructuur), ‘education’ (gedragsbeïnvloeding/educatie) en ‘enforcement’ (handhaving).