Aanbevelingen voor verbetering verkeersveiligheid provincie Utrecht

In 2021 vielen er in de provincie Utrecht 47 verkeersdoden en 490 ernstig verkeersgewonden. Het aantal verkeersdoden laat al zeker tien jaar geen significante ontwikkeling zien. Binnen de groep verkeersdoden is er een verschuiving naar meer verkeersdoden onder fietsers en minder onder voetgangers. Het aantal ernstig verkeersgewonden in Utrecht is de afgelopen jaren significant toegenomen. Bij gelijkblijvend beleid wordt een stagnatie in de daling van het aantal verkeersdoden verwacht, terwijl het aantal ernstig verkeersgewonden waarschijnlijk sterk zal toenemen. Dit staat in het rapport De Utrechtse Staat van de Verkeersveiligheid, dat SWOV in opdracht van de provincie Utrecht heeft opgesteld.

Onder de verkeersslachtoffers die jaarlijks in de provincie Utrecht vallen, vormen fietsers verreweg de grootste groep: 45% onder de verkeersdoden en 70% onder de ernstig verkeersgewonden. Van de ernstig verkeersgewonde fietsers is ongeveer 80% het slachtoffer van een ongeval waar geen motorvoertuig bij betrokken was.

Slachtofferstijging vooral onder 60-plussers

Overeenkomstig het landelijke beeld, nemen de aantallen verkeersdoden in Utrecht vooral toe onder 60-plussers, en ook bij ernstig gewonde fietsers zit de stijging in de groep 60-plussers. Voorts blijkt uit het SWOV-rapport dat er de laatste jaren (2017-2021) meer verkeersdoden op gemeentelijke wegen vallen met een snelheidslimiet van 50 km/uur. Ook dit komt overeen met het landelijke beeld. 

Aanbevelingen

SWOV verwacht dat het aantal ernstig verkeersgewonden, bij gelijkblijvend beleid, sterk zal stijgen met mogelijk een verdubbeling in 2040. De bevolkingsgroei en verdere vergrijzing dragen sterk bij aan de verwachte stijging. Om dit tij te keren beveelt SWOV o.a. aan om in te zetten op bewezen effectieve maatregelen. De veiligheid van fietsers verdient hierbij prioriteit. Daarnaast is het veiliger maken van de infrastructuur van belang, met vooral aandacht voor de gemeentelijke 50 km/uur-wegen. Ook is aandacht nodig voor gevaarlijk verkeersgedrag zoals afleiding, drank- en drugsgebruik en te hard rijden, door middel van handhaving en gedragsbeïnvloeding.