Aantal verkeersdoden in 2022 met 155 gestegen naar 737

Met 737 verkeersdoden in 2022, zoals het CBS op 18 april bekend maakte, is Nederland terug op het niveau van vóór 2009. Ten opzichte van 2021 is het aantal verkeersdoden met 155 toegenomen. Bijna veertig procent van de verkeersdoden in 2022 waren fietsers (291) en ruim 30 procent was een auto-inzittende (225). De meeste doden in het verkeer vallen onder ouderen: in 2022 waren 399 (54%) verkeersdoden 60 jaar of ouder. Kinderen (0-14 jaar) komen juist relatief weinig om in het verkeer; in 2022 waren dat er 23 (3%).

‘Verkeersveiligheid 15 jaar teruggeworpen in de tijd’

SWOV-directeur Martin Damen: ‘Over de afgelopen tien jaar beschouwd laten de verkeersveiligheidscijfers geen dalende trend (meer) zien. Maar met deze forse toename in het aantal verkeersdoden is de verkeersveiligheid feitelijk 14 à 15 jaar teruggeworpen in de tijd.’

Eind vorig jaar berekende SWOV in het rapport Kiezen of Delen dat een halvering van het aantal verkeersslachtoffers in 2030 buiten bereik ligt, hoewel er met extra maatregelen wél slachtoffers bespaard kunnen worden. Een halvering van het aantal verkeersslachtoffers zou kunnen dienen als tussendoelstelling voor de ambitie van de regering om in 2050 op nul verkeersslachtoffers uit te komen.

Politieke en maatschappelijke urgentie

Om de trend om te buigen zijn bewezen effectieve maatregelen nodig. ‘Dit zijn niet altijd de makkelijkste maatregelen of de maatregelen die op veel draagvlak kunnen rekenen’, aldus Damen, ‘maar het is aan de politiek om zich van de urgentie bewust te zijn en hierin prioriteiten te bepalen. In de jaren negentig kreeg die urgentie vorm in het nadrukkelijke Duurzaam Veilig-beleid, met geld voor effectieve maatregelen. Daarna leek de urgentie weg te ebben.'

Van de maatregelen die SWOV in Kiezen of Delen heeft doorgerekend zijn het vooral de maatregelen die de fietsveiligheid verbeteren die een groot effect hebben, zoals een veilige fietsinfrastructuur, van 50 naar 30 km/uur binnen de bebouwde kom en het gebruik van de fietshelm. Ook snelheidreducerende maatregelen, zoals ISA en een verdubbeling van geautomatiseerde snelheidshandhaving, kunnen een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal verkeersdoden.

Een nadere analyse van de verkeersveiligheidsontwikkelingen rapporteert SWOV als gebruikelijk in haar Staat van de Verkeersveiligheid

De SWOV-factsheet Verkeersdoden in Nederland gaat nader in op de CBS-cijfers