Monitor Verkeersveiligheid 2019: meer verkeersdoden en meer ernstig verkeersgewonden in 2018

In 2018 vielen 678 doden in het Nederlandse verkeer, 65 meer dan in 2017. De dalende trend in het aantal verkeersdoden is tot stilstand gekomen en lijkt vanaf 2013 zelfs om te buigen in een stijgende trend. Het aantal ernstig verkeersgewonden is in 2018 toegenomen tot 21.700, circa 1.000 meer dan in 2017. Vooral dodelijke slachtoffers onder de fietsers, scootmobielrijders, 80-plussers, en  op 30km/uur-wegen vertonen de afgelopen tien jaar een ongunstige ontwikkeling en verdienen daarom extra aandacht. Dit staat in de Monitor Verkeersveiligheid 2019. SWOV concludeert hierin opnieuw dat het niet goed gaat met de verkeersveiligheid in Nederland.

artboard.jpg

Mogelijk verklarende factoren voor de stijging in het aantal dodelijke slachtoffers zijn:

  • De toegenomen mobiliteit , als gevolg van de gunstige economische situatie;
  • de vergrijzing van de samenleving: ouderen zijn fysiek kwetsbaar;
  • de toename van het gebruik van telefoon en andere apparatuur in de auto en op de fiets;
  • Afgenomen handhavingsinspanningen: verkeersovertredingen leiden tot een verhoging van het ongevalsrisico; hoewel het aantal staande houdingen de laatste jaren licht is gestegen, is er t.o.v. 2006 sprake van een grote daling.

Ernstig verkeersgewonden

In 2018 vielen er naar schatting 21.700 ernstig verkeersgewonden in het verkeer. Dit zijn er ongeveer 1.000 meer (+5%) dan in 2017. Het is op dit moment helaas nog steeds niet mogelijk om op basis van de huidige schatting meer gedetailleerde uitspraken te doen over de ontwikkelingen van het aantal ernstig verkeersgewonden naar de vervoerswijze van de slachtoffers. Dit hangt samen met de kwaliteit van de verkeersongevallenregistratie door de politie (BRON).

Financiering van maatregelen

Met het regeerakkoord en het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) zijn de eerste stappen gezet met het doel het tij te keren. Op 11 december 2019 heeft minister Van Nieuwenhuizen laten weten dat zij tot 2030 50 miljoen euro per jaar beschikbaar stelt voor verkeersveiligheidsmaatregelen. Hiermee wordt er voor het eerst in 15 jaar weer substantieel extra in verkeersveiligheid geïnvesteerd. Het is nu zaak dat dit geld wordt besteed aan effectieve maatregelen, met name op het onderliggend wegennet, en dat er wordt gemonitord en zo nodig wordt opgeschakeld.

Maatregelen die nú genomen kunnen worden

Het Kennisnetwerk SPV heeft in kaart gebracht welke maatregelen op dit moment effectief zijn en draagvlak hebben om de verkeersveiligheid in Nederland verder te verbeteren. Het gaat daarbij om concrete en samenhangende maatregelen op basis van bestaande kennis, waarmee het fundament van het verkeerssysteem op orde kan worden gebracht. Het gaat dan om het afmaken van effectieve infrastructurele maatregelen, maatregelen die de veiligheid van de grote groepen fietsers en ouderen in het verkeer vergroten en effectieve verkeershandhaving. De uitwerking hiervan staat in de notitie Investeren in verkeersveiligheid: vijf maatregelen om het fundament op orde te krijgen van het Kennisnetwerk SPV.