Parkeren binnen 5 meter van kruispunt vergroot kans op fiets-motorvoertuigongeval

Drietakskruispunten van een gebiedsontsluitingsweg met een erftoegangsweg waar parkeervakken op 5 meter afstand of minder liggen, hebben een verhoogde kans op fiets-motorvoertuigongevallen. Liggen de parkeervakken op 5 tot 10 meter afstand, dan verkleint dit de kans op een fiets-motorvoertuigongeval met 84%. Hiermee is overigens niet gezegd dat een afstand van 5 tot 10 meter dé veilige afstand is. Het is ook mogelijk dat die afstand boven de 10 meter ligt. Om hierover iets in de ASVV-ontwerprichtlijn op te nemen, is het raadzaam om behalve deze onderzoeksresultaten ook zichtlijnen en -afstanden mee te wegen. Dit staat in het vandaag gepubliceerde SWOV-rapport Fietsongevallen door parkeervakken langs gebiedsontsluitingswegen.

Wettelijk is het verboden om binnen 5 meter van een kruispunt langs de rijbaan te parkeren. Toch komt het voor dat gemeenten parkeervakken binnen 5 meter van een kruispunt aanleggen. Technisch kan dit relatief goedkoop en eenvoudig worden opgelost door de parkeervakken op te heffen en tot berm te transformeren, zolang er geen afwateringsputten op of langs de betreffende parkeervakken liggen. Draagvlak van omwonenden of aanliggende bedrijven zal mogelijk moeilijker te verwerven zijn.

Parkeerongevallen op wegvakken

Uit de (beperkte) onderzoeksliteratuur komt naar voren dat ook parkeervoorzieningen langs wegvakken tot een verhoogd risico op fietsongevallen leiden. Dit zijn primaire parkeerongevallen, waarbij botsingen plaatsvinden tussen fietsers en motorvoertuigen die een parkeermanoeuvre uitvoeren en botsingen met openslaande deuren, en secundaire parkeerongevallen zoals een val of botsing met een ander motorvoertuig na een uitwijkmanoeuvre van een fietser voor een openslaande deur of parkeermanoeuvre. Van de geregistreerde fiets-motorvoertuigongevallen met letsel op wegvakken waar 50 km/uur mag worden gereden, blijkt ongeveer 17% een parkeerongeval te zijn. Dit terwijl volgens een schatting slechts langs een beperkt deel van deze wegen parkeervakken aanwezig zijn: 30% van de 50 km/uur-wegen zonder vrijliggende fietsvoorzieningen en 10% van de wegen met vrijliggende fietsvoorzieningen.