Registraties van verkeersdoden: SWOV brengt verschillen tussen CBS-cijfers en BRON in kaart

SWOV heeft een onderzoek uitgevoerd naar de relaties tussen verschillende bronbestanden waarin verkeersdoden in Nederland worden geregistreerd. Het onderzoek richtte zich vooral op de Statistiek van de Verkeersdoden van het CBS en het Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON) dat zich baseert op politieregistraties en wordt verwerkt door Rijkswaterstaat.

Het onderzoek laat zien dat de CBS-cijfers het meest nauwkeurige beeld geven over het aantal verkeersdoden in Nederland en met de ongevalskenmerken die de CBS-statistiek bevat zijn nadere uitsplitsingen mogelijk. Voor zover het CBS bepaalde ongevalskenmerken niet heeft, geeft het BRON-bestand veel inzicht. Bij het gebruik van BRON moet men zich er echter bewust van zijn dat dit bestand incompleet is.

Uit eerder onderzoek bleek dat er in de Statistiek Verkeersdoden (CBS) slachtoffers geregistreerd staan, die in BRON niet voorkomen. Het gaat dan vooral om fietsers, scootmobielrijders, ouderen en slachtoffers van enkelvoudige ongevallen. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat een deel, circa 2,5%, van de doden in BRON geen verkeersdoden zijn, maar bijvoorbeeld zelfdodingen. De werkelijke registratiegraad van BRON komt daarmee voor de jaren 2012-2016 op 82%.

SWOV heeft het onderzoek uitgevoerd door bij het CBS, op het niveau van individuele registraties van (verkeers)doden, een koppeling te leggen tussen de Statistiek Verkeersdoden en de bij SWOV beschikbare onderzoeksversie van BRON. Ook zijn andere relevante statistieken over niet-natuurlijke dood, doodsoorzaken en kenmerken van slachtoffers bij het onderzoek betrokken. Hiermee konden bestanden worden gemaakt van registraties die in alle statistieken voorkwamen of van registraties van verkeersdoden die in slechts één of twee van de statistieken voorkomen. Vervolgens is aan de hand van verschillende kenmerken gekeken naar de overeenkomsten en verschillen tussen de resultaten volgens registraties in de Statistiek Verkeersdoden en die volgens BRON.

Meer analysemogelijkheden

Het SWOV-onderzoek heeft een bestand opgeleverd waarin de Statistiek Verkeersdoden is gekoppeld aan de Statistiek Niet-Natuurlijke Doden en de Statistiek Doodsoorzaken voor de jaren vanaf 1996 tot en met 2020 en aan BRON voor de jaren 2011-2016. Aanvullende jaren kunnen nu relatief gemakkelijk worden toegevoegd. Dit gekoppelde bestand maakt aanvullende inhoudelijke analyses mogelijk.