Veiligheidseffect van wegkenmerken in hun onderlinge samenhang onderzocht

Dubbelbaans 50km/uur-wegen zijn veiliger naarmate zij vollediger scoren op ontwerprichtlijnen.

Dubbelbaans 50km/uur-wegen zijn veiliger naarmate zij vollediger conform de ontwerprichtlijnen zijn ingericht. Enkelbaans 50km/uur-wegen zijn niet alleen onveiliger dan dubbelbaans wegen, maar de mate waarin deze wegen aan de ontwerprichtlijnen voldoen, lijkt voor die onveiligheid ook nauwelijks iets uit te maken. Dit blijkt uit het SWOV-rapport Verkeersveiligheid van stedelijke verkeersinfrastructuur. In dit onderzoek is onderzocht hoe de wegkenmerken in onderlinge samenhang het verkeersveiligheidsniveau van een weg beïnvloeden.

Voor het onderzoek zijn op wegvakniveau wegkenmerken verzameld van wegen en straten in Amsterdam: 500 km weglengte aan 50km/uur-wegen en 80 km weglengte aan 30km/uur-wegen.

Klik hier voor de samenvattende tabellen met resultaten

Naast het veiligheidseffect van de wegkenmerken in onderlinge samenhang, heeft SWOV ook het veiligheidseffect van vijf afzonderlijke kenmerken onderzocht. Hieruit bleek:

 1. Fietsvoorziening
  Fietspaden zijn veiliger dan fietsstroken of ‘mengen’(geen fietsvoorziening). Tussen fietsstroken en mengen is nauwelijks veiligheidsverschil.
 2. Parallelvoorzieningen
  Wegvakken met een parallelvoorziening zijn veiliger dan wegvakken zonder parallelvoorziening
 3. Parkeervoorziening
  Wegvakken met parkeervakken zijn onveiliger dan wegvakken zonder parkeervakken c.q. waar niet geparkeerd wordt of een parkeerverbod geldt.
 4. Wegverharding
  Wegvakken met een gesloten wegverharding (asfalt) zijn onveiliger dan wegvakken met een open wegverharding (klinkers).
 5. Dichtheid ETW-kruispunten
  Hoe meer erftoegangswegkruispunten er per lengte eenheid er zijn (dichtheid), hoe onveiliger het wordt.

Kennisagenda: onderbouwen van ontwerprichtlijnen

SWOV wil de komende jaren, met een Kennisagenda geloofwaardig en veilig wegontwerp meer onderzoek doen naar kenmerken die nu in ontwerprichtlijnen zijn opgenomen, maar waarvoor de wetenschappelijke kennis over hun veiligheidseffect ontbreekt. Voor 2022 staat hiervoor onderzoek naar kruispuntkenmerken geprogrammeerd.