Jonge automobilisten zien gevaren in verkeer eerder na gevaarherkenningstraining ‘Blikveld’

Jonge, beginnende automobilisten die een online training hebben gevolgd, herkennen potentiële gevaren in het verkeer beter dan jongeren die geen training hebben gevolgd. Ook vijf maanden na het volgen van de training blijkt dit effect nog aanwezig. Dit blijkt uit een evaluatieonderzoek dat SWOV heeft gedaan naar ‘Blikveld’, de gevaarherkenningstraining van TeamAlert.

Blikveld is een online training van ongeveer 20 minuten waarin jonge, beginnende automobilisten met videobeelden leren om (potentiële) gevaren in het verkeer te  herkennen. De training is ontwikkeld door TeamAlert, de verkeersveiligheidsorganisatie die zich richt op jongeren.

SWOV-projectleider Sander van der Kint: “Uit eerder vooral buitenlands onderzoek weten we dat gevaarherkenning te trainen is en dat dit kan helpen om het hoge ongevalsrisico onder jonge, beginnende bestuurders te verlagen. Met ons onderzoek – dat we overigens niet in opdracht van TeamAlert hebben gedaan - wilden we erachter komen hoe effectief de Blikveld-training is.”

Minister Harbers

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) zegt: “Over het algemeen zien we dat jongeren minder goed zijn in het herkennen van gevaren. Ik vind het dan ook belangrijk dat rijscholen gevaarherkenning trainen gedurende de opleiding. Het SWOV-rapport laat goed nieuws zien: de training Blikveld van TeamAlert kan jongeren verder helpen om gevaren sneller te herkennen.”

Rijsimulator

SWOV vergeleek van twee groepen jonge, beginnende automobilisten in hoeverre zij potentiële gevaren in het verkeer herkenden. Beide groepen reden eerst in een rijsimulator een route waarin verschillende gevaren geënsceneerd waren. Vervolgens kreeg de ene groep de Blikveld-training en de andere groep een placebovideo. Direct na de training reden beide groepen dezelfde rit in de rijsimulator. Met een eyetracker kon worden gemeten dat de Blikveldgroep significant vaker naar potentiële gevaren keek dan de groep die de placebovideo had gezien.

Effect beklijft

Om de effecten van de Blikveld-training na verloop van tijd te onderzoeken, is vijf maanden na het onderzoek bij alle deelnemers een online gevaarherkenningstoets afgenomen. Ook bij die test bleek de Blikveld-groep significant beter te scoren dan de placebogroep. Dit wijst erop dat het effect beklijft.

Hoog risico

Jonge automobilisten (18 t/m 24 jaar) hebben in Nederland per miljard gereden kilometers ongeveer een 4,5 keer grotere kans om bij een dodelijk ongeval betrokken te raken dan ervaren automobilisten. Een van de vaardigheden die jongeren missen is gevaarherkenning.