Monitor Verkeersveiligheid 2018: Doorpakken voor een veiliger verkeer

In 2017 vielen er in het Nederlandse verkeer 613 doden en 20.800 ernstig gewonden. Om het aantal verkeersslachtoffers te laten dalen is het noodzakelijk dat er effectieve maatregelen worden genomen, met speciale aandacht voor fietsers, scootmobielrijders, 80-plussers en de onveiligheid op 30- en 60 km/uur-wegen. Dit staat in de Monitor Verkeersveiligheid 2018 die SWOV op 6 december 2018 heeft gepubliceerd. 

artboard.jpgHet gaat niet langer goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Over de laatste tien jaar daalde het aantal verkeersdoden met gemiddeld 2,2% per jaar, maar de laatste jaren stagneert de daling. Het aantal ernstig verkeersgewonden laat over de afgelopen tien jaar een stijgende trend zien en nam met gemiddeld 1,9% per jaar toe. Gezien deze recente ontwikkelingen is het onwaarschijnlijk dat de doelstellingen van maximaal 500 verkeersdoden en maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 gehaald worden. 

SWOV stelt dat met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV), dat minister Van Nieuwenhuizen op 6 december presenteert, de eerste stappen worden gezet om het ongunstige tij te keren. De komende jaren wordt het zaak om door te pakken en met effectieve maatregelen het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. 

Dataverzameling

Betrouwbare ongevallengegevens blijven onmisbaar voor het verbeteren van het verkeersveiligheidsbeleid. Om te leren en het verkeerssysteem te kunnen innoveren zou het goed zijn om elk verkeersongeval met dodelijke afloop systematisch en diepgaand te onderzoeken.

Voor een risicogestuurde aanpak, die centraal staat in het SPV, zijn daarnaast verkeersveiligheidsindicatoren van belang als aanvulling op ongevallengegevens. Op dit moment ontbreken voor de meeste risico's echter nog de gegevens om de ontwikkeling op landelijk niveau te monitoren.